Jaarstukken 2019

Algemeen

Financiële hoofdlijnen

1.1.2 Financiële hoofdlijnen

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2019 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De Jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

In de tabel 'recapitulatie' onder de financiële analyse van het resultaat 2019 wordt het geraamde resultaat en het gerealiseerde resultaat 2019 inzichtelijk gemaakt. Daarbij is ook het jaarrekeningresultaat te lezen.  

Toelichting financiële afwijkingen per programma

In het jaarverslag verklaren we per programma de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2019 en de realisatie 2019. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

Samenvatting Lasten en Baten

Realisatie

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

(x € 1.000)

2018

2019

2019

2019

2019

Subtotaal Exploitatie Lasten

-95.023

-92.834

-99.698

-99.365

333

Subtotaal Exploitatie Baten

37.887

28.293

28.900

32.936

4.036

Saldo baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

-57.136

-64.541

-70.798

-66.429

4.369

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten

2.049

-2.036

-2.536

-1.700

836

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten

70.209

75.140

77.202

76.534

-668

Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

72.258

73.104

74.666

74.834

168

Subtotaal Overhead Lasten

-13.313

-13.312

-18.247

-17.313

934

Subtotaal Overhead Baten

287

204

284

485

201

Saldo overhead

-13.026

-13.108

-17.963

-16.828

1.135

Saldo Onvoorziene uitgaven

-

-142

-108

-

108

Saldo Vennootschapsbelasting

-257

-

-

471

471

Totale lasten exclusief reserves

-106.543

-108.326

-120.594

-117.906

2.688

Totale baten exclusief reserves

108.384

103.640

106.388

109.956

3.568

Saldo exclusief reserves

1.841

-4.686

-14.206

-7.950

6.256

Toevoegingen aan reserves

-22.674

-794

-26.929

-40.088

-13.159

Onttrekkingen uit reserves

30.369

4.139

30.920

42.698

11.778

Saldo reserves

7.695

3.345

3.991

2.610

-1.381

Het geraamde c.q. gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutaties reserves)

9.535

-1.345

-10.214

-5.339

4.875

Analyse van het resultaat 2019

De Jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 5,3 miljoen (afgerond).
Dit resultaat komt volledig ten laste van de algemene dienst. Het negatieve resultaat op de grondexploitaties van € 2,4 miljoen is onttrokken aan de bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties (POC).

Bij de Voortgangsrapportage 2019 werd nog rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 10,2 miljoen; het resultaat van de jaarrekening is € 4,9 miljoen gunstiger dan bij de voortgangsrapportage. Van deze € 4,9 miljoen is € 3,7 miljoen vastgesteld voor budgetoverheveling, waarmee er per saldo nog € 1,2 miljoen (naar boven afgerond) te verklaren blijft ten opzichte van de voortgangsrapportage.
In onderstaande tabel wordt het geraamde resultaat en het gerealiseerde resultaat 2019 inzichtelijk gemaakt.

Afwijkingen per programma

In het volgende overzicht is op programmaniveau het verschil tussen de Begroting 2019 (na wijziging) en de Realisatie 2019 weergegeven. Daarin zijn ook de bedragen voor budgetoverhevelingen per programma apart opgenomen. De afwijkingen per programma zijn op een transparante wijze uiteengezet in de toelichting zoals opgenomen in het jaarverslag, bij de verantwoording per programma.

Overzicht afwijkingen per programma (ten opzichte van de begroting na wijzigingen)

Verschil tov de begroting

Budgetoverheveling

Restant

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

1.653

1.211

442

Programma 1 Veiligheid

-259

-

-259

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

186

44

142

Programma 3 Economie

1.243

860

383

Programma 4 Onderwijs

37

26

11

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

588

285

303

Programma 6 Sociaal domein

1.955

915

1.040

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-359

60

-419

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-166

329

-498

Totaalsaldo van baten en lasten vóór mutaties reserves (afgerond)

4.875

3.730

1.145

Uit het overzicht van afwijkingen per programma (inclusief grondexploitaties) blijkt dat de grootste verschillen zich voordoen op de volgende programma's:

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door de terugontvangst van Vpb als gevolg van herziene aangiften 2016 tot en met 2018.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het effect van de vrijval door actualisering van de benodigde voorziening voor de Poort van Dronten (€ 434.500);

  • Programma 6 Sociaal domein: totaal € 1.040.000 (voordelig).

Binnen het totale resultaat van het programma is € 1.157.000 toe te schrijven aan de drie taken die vielen onder de transitie (Berenschot);

In hoofdzaak wordt het tekort veroorzaakt door hogere verwerkingskosten van afval (€ 335.000) en heeft het verstrekken en noodzakelijk vervangen van minicontainers gezorgd voor hogere lasten (€ 49.000).

De actualisering van de voorziening voor complex 127 Hanzekwartier Havenkade heeft een negatief effect (€ 441.500). Daarnaast heeft de herziening van de POC-winst (Percentage of Completion) over voorgaande jaren en het tussentijds winst nemen per saldo een totaal negatief effect van € 311.000. Het afsluiten van complex 126 Hanzekwartier Ottoplein geeft een positief resultaat van € 210.500. Voor de details zie de paragraaf grondbeleid.

Budgetoverhevelingen

De budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 zijn u apart ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van 26 maart 2020.

Structurele effecten uit de jaarstukken

In de jaarstukken wordt vooral terug gekeken. Het resultaat heeft echter ook betekenis voor de toekomst. Uit de programmaverantwoording van deze jaarstukken blijken een aantal mogelijk structurele financiële effecten. Deze effecten (zowel de voor- en nadelen) met een structureel karakter worden betrokken bij de eerstvolgende rapportage. Dit betreft de Kadernota 2021 die in de raad van 25 juni 2020 zal worden behandeld.

Vermogenspositie gemeente

Onze reserve- ofwel vermogenspositie bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves van de gemeente. Eind 2018 is het totale vermogen € 95,1 miljoen afgerond en eind 2019 is het totale vermogen € 87,2 miljoen. De gemeente Dronten heeft hiermee een robuuste vermogenspositie en kan hierdoor mogelijke negatieve resultaten in de toekomst eenvoudig binnen de gemeentelijke reserves opvangen.
Het rekeningresultaat 2019 alleen op basis van baten en lasten (vóór mutaties in reserves) is negatief € 7,9 miljoen.
Het totale eigen vermogen, inclusief het gerealiseerd resultaat 2019, bedraagt per jaareinde 2019 € 87,2 miljoen afgerond. Daarmee is het eigen vermogen met 8,3% afgenomen.

Ontwikkeling reservepositie 2019

(x 1.000)

Totaal eigen vermogen 31-12-2018

95.112

Toevoegingen aan reserves 2019

40.088

Onttrekkingen uit reserves 2019

-42.698

Afname EV vanaf eind 2018

Gerealiseerde resultaat (na mutaties reserves)

-5.339

Totaal eigen vermogen 31-12-2019

87.163

7.949

Voor een nadere toelichting op de structurele effecten verwijzen we u naar het overzicht financiële positie/structureel evenwicht.

Voorstel dekking resultaat

Het rekeningresultaat 2019 is € 5,3 miljoen negatief. Het voorstel voor dekking van dit nadelige resultaat is:
€ 5,3 miljoen op basis van het rekeningresultaat 2019 te onttrekken aan de Algemene reserve.

ga terug