Jaarstukken 2019

Bijlagen

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2018

2019

2019

2019

2019

Lasten:

0.1

Bestuur

-2.397

-2.168

-2.481

-2.360

122

0.10

Mutaties reserves

-22.674

-794

-26.929

-40.088

-13.159

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-9.535

1.345

10.214

-2.400

-12.614

0.2

Burgerzaken

-1.894

-1.961

-2.167

-1.813

354

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-511

-363

-447

-491

-44

0.4

Overhead

-13.313

-13.312

-18.247

-17.313

933

0.5

Treasury

2.048

-2.537

-2.537

-1.691

846

0.61

OZB woningen

-

-

-

-10

-10

0.62

OZB niet-woningen

-536

-527

-527

-638

-112

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

500

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

-

-1.074

-1.266

-57

1.208

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-257

-

-

471

471

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.822

-2.076

-2.155

-2.171

-16

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.176

-850

-855

-1.110

-255

2.1

Verkeer en vervoer

-7.839

-7.175

-7.494

-7.220

273

2.2

Parkeren

-35

-29

-29

-47

-18

2.4

Economische havens en waterwegen

-185

-181

-181

-193

-12

3.1

Economische ontwikkeling

-999

-1.275

-2.153

-1.024

1.129

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.363

-607

-607

-1.095

-488

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-119

-154

-154

-137

17

3.4

Economische promotie

-69

-70

-70

-63

7

4.1

Openbaar basisonderwijs

-687

-710

-710

-714

-3

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.083

-2.111

-2.327

-2.400

-73

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.293

-2.560

-2.369

-2.557

-187

5.1

Sportbeleid en activering

-428

-203

-676

-644

32

5.2

Sportaccommodaties

-3.121

-3.500

-2.982

-3.010

-28

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-258

-292

-303

-254

49

5.4

Musea

-

-

-70

-

70

5.5

Cultureel erfgoed

-108

-8

-8

-9

-

5.6

Media

-1.560

-1.534

-1.587

-1.599

-12

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.013

-9.344

-9.482

-9.092

390

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.541

-2.793

-4.781

-3.606

1.175

6.2

Wijkteams

-3.833

-4.601

-4.259

-3.917

341

6.3

Inkomensregelingen

-13.426

-13.239

-13.293

-12.848

446

6.4

Begeleide participatie

-1.790

-1.708

-1.825

-1.785

40

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.798

-1.409

-2.007

-1.630

377

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-865

-844

-844

-735

109

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.401

-5.712

-5.215

-6.022

-807

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.654

-9.544

-9.767

-10.176

-408

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-423

-194

-809

-339

470

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.113

-1.067

-1.092

-1.153

-61

7.1

Volksgezondheid

-850

-852

-924

-922

2

7.2

Riolering

-2.104

-2.088

-2.088

-2.257

-169

7.3

Afval

-4.297

-3.749

-3.827

-4.308

-481

7.4

Milieubeheer

-1.805

-1.158

-1.982

-1.986

-3

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-359

-340

-340

-387

-47

8.1

Ruimtelijke ordening

-663

-1.192

-1.530

-1.229

301

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-1.988

-2.102

-2.102

-5.250

-3.148

8.3

Wonen en bouwen

-1.615

-1.614

-2.026

-2.115

-90

Totaal lasten

-138.753

-107.779

-137.309

-160.393

-23.085

Baten:

0.1

Bestuur

68

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

30.369

4.139

30.920

42.698

11.778

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

7.739

7.739

0.2

Burgerzaken

739

709

716

537

-179

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

226

46

246

320

74

0.4

Overhead

287

204

284

485

201

0.5

Treasury

991

7.177

7.578

5.695

-1.884

0.61

OZB woningen

5.460

5.393

5.393

5.634

241

0.62

OZB niet-woningen

3.703

3.950

3.950

4.219

269

0.63

Parkeerbelasting

31

8

8

10

2

0.64

Belastingen overig

1.431

1.108

1.108

1.151

43

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

57.344

56.396

58.056

58.570

514

0.8

Overige baten en lasten

-

16

16

1

-15

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

155

102

28

31

2

1.2

Openbare orde en veiligheid

46

25

41

50

9

2.1

Verkeer en vervoer

381

1.291

1.472

1.406

-66

2.2

Parkeren

11

2

2

11

9

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

40

-

-

25

25

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.980

620

921

1.335

414

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

48

55

55

57

3

3.4

Economische promotie

1.276

1.167

1.167

1.303

136

4.1

Openbaar basisonderwijs

98

77

77

103

27

4.2

Onderwijshuisvesting

13

6

6

3

-3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

868

740

740

1.018

278

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

1.594

1.528

608

661

53

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

-

-

-

-

5.4

Musea

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

5.6

Media

38

38

38

38

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

860

774

774

809

34

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

160

55

105

165

59

6.2

Wijkteams

56

-

23

23

-

6.3

Inkomensregelingen

10.806

10.101

9.858

10.050

192

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

71

-

70

70

1

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

6

6

-

-6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

430

660

150

176

26

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

801

-

655

657

2

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

2.673

2.641

2.641

2.751

110

7.3

Afval

5.488

4.922

4.973

5.122

149

7.4

Milieubeheer

656

4

804

824

21

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

347

375

375

434

59

8.1

Ruimtelijke ordening

303

4

4

6

2

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.144

2.072

2.072

4.504

2.431

8.3

Wonen en bouwen

1.762

1.368

1.368

1.703

335

Totaal baten

138.753

107.779

137.309

160.393

23.085

ga terug