Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 6 Sociaal domein

Programma 6 Sociaal domein

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening van bijstand, activering en re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 42.211

26,3 %

Baten

€ 11.141

6,9 %

ga terug