Jaarstukken 2019

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

1.6.2 Reserves en voorzieningen

Staat Reserves en voorzieningen Jaarstukken 2019

I/S

Naam reserve/voorziening

Saldo

Resultaat-

Toevoe-

Onttrek-

Inflatie

Saldo

per

bestemming

gingen

kingen

correctie

per

1-1-2019

2018

2019

2019

2019

31-12-2019

ALGEMENE DIENST

Algemene reserve vrij aanwendbaar

56.594.128

9.535.143

0

-25.319.598

0

40.809.673

I

 Totaal algemene reserve

56.594.128

9.535.143

0

-25.319.598

0

40.809.673

Bestemmingsreserves Algemene dienst

Bestemmingsreserve Asbestsanering gem. gebouwen

13.897

0

0

0

0

13.897

I

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

8.120.081

0

0

-517.464

0

7.602.617

S

Bestemmingsreserve Kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

61.218

0

0

-5.691

0

55.527

S

Bestemmingsreserve Uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

1.692.363

0

0

-118.767

0

1.573.596

S

Bestemmingsreserve De Reest

542.703

0

0

-16.519

0

526.184

S

Bestemmingsreserve Werkgevers- / werknemersactiviteiten

62.700

0

0

0

0

62.700

I

Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGA en ZW

151.310

0

151.844

0

0

303.154

I

Bestemmingsreserve Participatiewet inkomensdeel (voorheen WWB inkomensdeel)

1.485.013

0

0

0

0

1.485.013

I

Bestemmingsreserve Verbetering dienstverlening 2015-2018

241.267

0

0

-54.152

0

187.115

I

Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen

262.600

0

20.000

0

0

282.600

I

Bestemmingsreserve Duurzaamheidsprojecten

355.410

0

9.156

0

0

364.566

I

Bestemmingsreserve Zware beschoeiingen

90.437

0

0

0

0

90.437

I

Bestemmingsreserve ICT

103.731

0

0

0

0

103.731

I

Bestemmingsreserve Knelpunten Inburgering

77.922

0

0

0

0

77.922

I

Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

416.167

0

0

0

0

416.167

I

Bestemmingsreserve Bovenplanse verevening

5.000

0

0

0

0

5.000

I

Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021

500.000

0

0

-166.765

0

333.235

I

Bestemmingsreserve Speelruimteplan

122.000

0

95.000

0

0

217.000

I

Bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

108.016

0

0

0

0

108.016

I

Bestemmingsreserve Accommodatiebeleid

922.343

0

495.198

-30.000

0

1.387.541

I

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

5.046.000

0

0

-2.414.190

0

2.631.810

I

Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte

10.000

0

10.000

0

0

20.000

I

Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018-2025

100.000

0

200.000

0

0

300.000

I

Bestemmingsreserve Inrichting Dierenweide

671.442

0

0

0

0

671.442

I

Bestemmingsreserve kapitaallasten Aat de Jonge zwembad

1.712.000

0

0

0

0

1.712.000

S

Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

0

0

20.155.131

-13.116

0

20.142.015

I

Bestemmingsreserve De Zuid-Walvisstraat

0

0

2.800.326

-208

0

2.800.118

I

Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant

0

0

2.764.141

0

0

2.764.141

I

Totaal bestemmingsreserves

22.873.620

0

26.700.796

-3.336.873

0

46.237.542

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst

Reserve Rekeningsaldi Algemene dienst

3.991.013

-3.991.013

2.400.179

-7.739.103

0

-5.338.924

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst

3.991.013

-3.991.013

2.400.179

-7.739.103

0

-5.338.924

Voorzieningen Algemene dienst

Voorziening Onderhoud wegen

5.975.483

0

3.122.614

-1.912.592

0

7.185.504

Voorziening Algemeen onderhoud gem. gebouwen

4.087.103

0

725.536

-647.051

0

4.165.588

Voorziening Renovatie openbare verlichting

265.687

0

0

-265.687

0

0

Voorziening Onderhoud/beheer riolering

400.000

0

660.147

0

0

1.060.147

Voorziening Rioolbeheer

18.193.984

0

247.743

0

0

18.441.727

Voorziening Afvalstoffenheffing

715.426

0

0

-715.426

0

0

Voorziening Onderhoud bruggen

362.073

0

577.000

-238.780

0

700.293

Voorziening Inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties

60.676

0

50.000

-31.524

0

79.152

Voorziening Maintain zwembad

0

0

205.532

0

0

205.532

Voorziening APPA

1.400.670

0

0

-127.402

0

1.273.268

Voorziening Wachtgeld wethouders

255.770

0

0

-191.908

0

63.862

Totaal voorzieningen Algemene dienst

31.716.872

0

5.588.572

-4.130.370

0

33.175.074

Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst

Voorziening Dubieuze debiteuren Algemene dienst

356.702

0

85.233

0

0

441.935

Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken

2.040.036

0

-111.512

0

0

1.928.524

Totaal voorzieningen dubieuze debiteuren Algemene dienst

2.396.738

0

-26.279

0

0

2.370.459

GRONDEXPLOITATIE

Bestemmingsreserves Grondexploitatie

Bestemmingsreserve MFG Swifterbant

258.483

0

0

0

0

258.483

I

Bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC)

4.221.203

0

2.186.636

-4.506.382

0

1.901.457

I

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Hanzekwartier

0

0

1.665.024

0

0

1.665.024

Bestemmingsreserve Financiële buffer GREX het Palet

1.630.200

0

0

0

0

1.630.200

I

Totaal bestemmingsreserves Grondexploitatie

6.109.886

0

3.851.660

-4.506.382

0

5.455.164

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie

Reserve Rekeningsaldi grondexploitatie

5.544.130

0

0

-5.544.130

0

0

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie

5.544.130

0

0

-5.544.130

0

0

Voorzieningen Grondexploitatie

Voorziening De Voor 240

40.661

0

813

-41.474

0

0

Voorziening De Graafschap 1e fase 231

1.939.772

0

38.795

-46.725

0

1.931.843

Voorziening De West kantoorvilla's complex 115

4.462

0

89

-4.551

0

0

Voorziening Risico De Poort van Dronten 161

6.280.504

0

125.610

-434.386

0

5.971.728

Voorziening Havenkade-HZ 127

231.994

0

446.202

0

0

678.196

Totaal voorzieningen Grondexploitatie

8.497.393

0

611.510

-527.136

0

8.581.768

RECAPITULATIE

Algemene dienst

- Algemene reserve

56.594.128

9.535.143

0

-25.319.598

0

40.809.673

- Bestemmingsreserves

22.873.620

0

26.700.796

-3.336.873

0

46.237.542

- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves)

3.991.013

-3.991.013

2.400.179

-7.739.103

0

-5.338.924

- Voorzieningen

31.716.872

0

5.588.572

-4.130.370

0

33.175.074

- Voorzieningen dubieuze debiteuren

2.396.738

0

-26.279

0

0

2.370.459

Totaal Algemene dienst

117.572.370

5.544.130

34.663.268

-40.525.944

0

117.253.825

Bouwgrondexploitatie

- Algemene reserve

0

0

0

0

0

0

- Bestemmingsreserves

6.109.886

0

3.851.660

-4.506.382

0

5.455.164

- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves)

5.544.130

-5.544.130

0

0

0

0

- Voorzieningen

8.497.393

0

611.510

-527.136

0

8.581.768

Totaal Grondexploitatie

20.151.409

-5.544.130

4.463.170

-5.033.518

0

14.036.932

ga terug