Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf verbonden partijen

1.4.6 Paragraaf verbonden partijen

De definitie van verbonden partijen is volgens het BBV:

"Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft".

Als er alleen sprake is van een financieel belang gaat het dus niet om een verbonden partij.

Vanaf begrotingsjaar 2017 moeten gemeenten de lijst met verbonden partijen onderverdelen in:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen;
  • overige verbonden partijen.

De gemeente moet niet alleen duidelijk maken wat het belang is dat de gemeente heeft, maar ook welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij moet de gemeente ook vermelden welke risico’s de verbonden partij oplevert voor de financiële positie van de gemeente.
Ook in het programmaplan staat informatie over verbonden partijen. Daar staat de beleidsmatige informatie over de manier waarop de verbonden partijen betrokken zijn en wat hun rol is bij de realisatie van de programmadoelen. In de paragraaf verbonden partijen staat de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.
Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie, waarmee de gemeente een bestuurlijke en een financiële band heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel (vertegenwoordiging) in het bestuur of het hebben van stemrecht.
Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen ter beschikking stelt of aandelen bezit en deze in geval van faillissement van de verbonden partij kwijt is, of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met deze derde partijen zijn dus een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. Sommige verbonden partijen waaraan de gemeente is gelieerd, hebben een historische bestaansgrond. Afhankelijk van onze mate van verbondenheid zijn wij in meer of mindere mate in staat om invloed op het beleid van desbetreffende verbonden partij uit te oefenen.

Beleid

Beleid

Het gemeentelijk beleid is er op gericht het aantal verbonden partijen beperkt te houden, enerzijds uit het oogpunt van risicobeheersing en -beperking en anderzijds uit het oogpunt van transparantie van bestuur. Er kunnen echter altijd goede redenen aanwezig zijn voor het aangaan van een verbonden partijconstructie.
Criteria die daarbij onder andere worden gehanteerd:

  • De taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd;
  • Gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op en de gekozen vorm van samenwerking draagt bij aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van onze publieke taak;
  • Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Lijst met verbonden partijen

Naam verbonden partij

Taakveld

Vertegenwoordiger gemeente

Financieel belang 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Het Flevolands Archief (HFA)

0.4

A. van Amerongen

€ 90.724

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

0.62

A. van Amerongen

€ 638.423

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

1.1

J.P. Gebben

€ 1.583.797

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

6.1

P. van Bergen

€ 97.437

Regionale Sociale Recherche

6.3

P. van Bergen

€ 92.161

IMpact

6.4

P. van Bergen

€ 1.785.376

GGD Flevoland

7.1

I.A. Korting

€ 802.563

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

7.4

A. van Amerongen

€ 931.906

Vennootschappen/Coöperaties

Alliander N.V.

0.5

A. van Amerongen

ontvangst dividend

Vitens N.V.

0.5

A. van Amerongen

ontvangst dividend

Technofonds Flevoland

3.1

I.A. Korting

n.v.t.

Coöperatie Gastvrije Randmeren

5.7

I.A. Korting

€ 32.254

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

7.3

R. Siepel

n.v.t.

Verenigingen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

0.1

J.P. Gebben

€ 160.070

ga terug