Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

1.5.5 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Samenvatting Lasten en Baten

Realisatie

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

(x € 1.000)

2018

2019

2019

2019

2019

Lasten *

0

Bestuur en ondersteuning

-5.338

-5.947

-6.775

-5.358

1.417

1

Veiligheid

-3.000

-2.926

-3.010

-3.282

-272

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.059

-7.383

-7.702

-7.460

242

3

Economie

-2.550

-2.107

-2.984

-2.319

665

4

Onderwijs

-5.064

-5.382

-5.407

-5.671

-264

5

Sport, cultuur en recreatie

-14.487

-14.883

-15.108

-14.605

503

6

Sociaal domein

-42.846

-41.111

-43.893

-42.212

1.681

7

Volksgezondheid en milieu

-9.415

-8.188

-9.162

-9.861

-699

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-4.264

-4.907

-5.657

-8.597

-2.940

Subtotaal Exploitatie Lasten

-95.023

-92.834

-99.698

-99.365

333

Baten *

0

Bestuur en ondersteuning

1.060

829

1.036

906

-130

1

Veiligheid

201

127

69

81

12

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

392

1.292

1.473

1.417

-56

3

Economie

3.068

675

976

1.418

442

4

Onderwijs

977

823

823

1.125

302

5

Sport, cultuur en recreatie

2.493

2.340

1.419

1.507

88

6

Sociaal domein

12.324

10.821

10.867

11.141

274

7

Volksgezondheid en milieu

9.163

7.941

8.792

9.131

339

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.209

3.445

3.445

6.210

2.765

Subtotaal Exploitatie Baten

37.887

28.293

28.900

32.936

4.036

Saldo baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

-57.136

-64.541

-70.798

-66.429

4.369

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

-

500

-

-

-

Bespaarde rente

-186

-

-

-170

-170

Financieringsfunctie

1.610

-1.517

-1.517

-1.482

35

Inflatiecorrectie voorzieningen

-

-195

-195

-

195

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-

-

-

-10

-10

Overige Algemene dekkingsmiddelen

625

-824

-824

-38

786

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten

2.049

-2.036

-2.536

-1.700

836

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

57.345

56.395

58.056

58.570

514

Bespaarde rente

-

4.911

5.312

4.911

-401

Dividenden

-

777

777

624

-153

Financieringsfunctie

712

1.489

1.489

52

-1.437

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

11.873

11.568

11.568

12.269

701

Overige Algemene dekkingsmiddelen

279

-

-

108

108

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten

70.209

75.140

77.202

76.534

-668

Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

72.258

73.104

74.666

74.834

168

Subtotaal Overhead Lasten

-13.313

-13.312

-18.247

-17.313

934

Subtotaal Overhead Baten

287

204

284

485

201

Saldo overhead

-13.026

-13.108

-17.963

-16.828

1.135

Saldo Onvoorziene uitgaven

-

-142

-108

-

108

Saldo Vennootschapsbelasting

-257

-

-

471

471

Totale lasten exclusief reserves

-106.543

-108.326

-120.594

-117.906

2.688

Totale baten exclusief reserves

108.384

103.640

106.388

109.956

3.568

Saldo exclusief reserves

1.841

-4.686

-14.206

-7.950

6.256

Toevoegingen aan reserves

-22.674

-794

-26.929

-40.088

-13.159

Onttrekkingen uit reserves

30.369

4.139

30.920

42.698

11.778

Saldo reserves

7.695

3.345

3.991

2.610

-1.381

Het geraamde c.q. gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutaties reserves)

9.535

-1.345

-10.214

-5.339

4.875

Overzicht afwijkingen per programma (ten opzichte van de begroting na wijzigingen)

Verschil tov de begroting

Budgetoverheveling

Restant

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

1.653

1.211

442

Programma 1 Veiligheid

-259

-

-259

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

186

44

142

Programma 3 Economie

1.243

860

383

Programma 4 Onderwijs

37

26

11

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

588

285

303

Programma 6 Sociaal domein

1.955

915

1.040

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-359

60

-419

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-166

329

-498

Totaalsaldo van baten en lasten vóór mutaties reserves (afgerond)

4.875

3.730

1.145

Ontwikkeling reservepositie 2019

(x 1.000)

Totaal eigen vermogen 31-12-2018

95.112

Toevoegingen aan reserves 2019

40.088

Onttrekkingen uit reserves 2019

-42.698

Afname EV vanaf eind 2018

Gerealiseerde resultaat (na mutaties reserves)

-5.339

Totaal eigen vermogen 31-12-2019

87.163

7.949

ga terug