Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019 (voor bestemming van het resultaat)

1.5.2 Balans per 31 december 2019 (voor bestemming van het resultaat)

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.364.809

1.088.008

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

11.433.979

11.754.626

12.798.788

12.842.634

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

44.831.843

38.679.004

Investeringen met een economisch nut welke zijn uitgegeven in erfpacht

215.258

215.258

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

5.748.767

5.530.410

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

11.052.275

9.276.038

61.848.143

53.700.709

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

38.027

38.027

Leningen aan deelnemingen

693.500

1.039.000

Overige langlopende leningen

13.948.553

14.695.870

Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar

3.472.025

25.786.739

18.152.105

41.559.636

Vaste activa

92.799.036

108.102.979

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

18.128.106

28.117.176

18.128.106

28.117.176

Uitzettingen

Vorderingen op openbare lichamen

5.883.221

6.879.727

Rekening courant verhouding met het Rijk

26.184.264

8.783.856

Overige vorderingen

6.774.464

4.548.493

38.841.949

20.212.076

Liquide middelen

Kas- en banksaldi

792.061

847.432

792.061

847.432

Overlopende activa

Overige overlopende activa

1.908.475

1.486.929

1.908.475

1.486.929

Vlottende activa

59.670.591

50.663.614

Activa

152.469.627

158.766.592

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

40.809.673

56.594.128

Bestemmingsreserves

51.692.704

28.983.503

Saldo van rekening

-5.338.924

9.535.143

87.163.453

95.112.774

Vreemd vermogen

Voorzieningen

33.406.357

31.716.871

33.406.357

31.716.871

Vaste schuld

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

19.342.856

21.778.148

Waarborgsommen

660.335

675.002

20.003.190

22.453.150

Vaste passiva

140.573.000

149.282.795

Vlottende passiva

Vlottende schuld

Overige vlottende schulden

4.569.530

2.071.253

4.569.530

2.071.253

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

515.733

343.353

Overige overlopende passiva

6.811.364

7.069.192

7.327.097

7.412.544

Vlottende passiva

11.896.627

9.483.797

Passiva

152.469.627

158.766.592

Gewaarborgde geldleningen

237.578.608

237.037.622

ga terug