Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

1.4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn de spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren; grote zaken die vaak veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan. De gemeente Dronten heeft ongeveer 1.400 hectare aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden daarop plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig in de vorm van:

  1. wegenbeheer en verhardingen;
  2. riolering;
  3. openbaar groen;
  4. accommodatiebeleid, -beheer, renovatie en vervanging;
  5. speelvoorzieningen;
  6. openbare verlichting;
  7. bruggen, steigers en vlonders;
  8. beleid stranden.

Van deze kapitaalgoederen moeten het beleidskader, de financiële consequenties die uit het beleidskader voortvloeien en een vertaling van de financiële consequenties in de begroting en jaarstukken zijn opgenomen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

ga terug