Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

1.4.1 Paragraaf lokale heffingen

Lokale heffingen zijn de opbrengsten uit retributies en de eigen belastingen. Met de informatie uit de paragraaf lokale heffingen kan de gemeenteraad een afweging maken tussen de belastingdruk en het gewenste voorzieningenniveau in de gemeente. In de paragraaf lokale heffingen staat namelijk informatie over:

  • het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van lokale heffingen;
  • de geraamde inkomsten;
  • een overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen;
  • een aanduiding van de lastendruk;
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
ga terug