Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 14.607

9,1 %

Baten

€ 1.508

0,9 %

ga terug