Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 7.461

4,7 %

Baten

€ 1.418

0,9 %

ga terug