Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 4 Onderwijs

Programma 4 Onderwijs

Het programma omvat de activiteiten op het gebied van onderwijs- en onderhuisvesting. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting.
De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvestiging voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ook het peuteronderwijs en volwasseneneducatie vallen onder dit programma.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 5.670

3,5 %

Baten

€ 1.124

0,7 %

ga terug