Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans: activa (vrije schermen)

Toelichting op de balans: activa (vrije schermen)

Afschrijving vaste activa

De materiële vaste activa als investeringen met economische en maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven conform de onderstaande afschrijvingstermijnen:

Afschrijving vaste activa 2019

Nr

Soort investering

Jaren

Nr

Soort investering

Jaren

1

Immateriële activa

2.5

Buitensport

1.1

Ontwikkelings- en onderzoekskosten

5

2.5.1

Natuurgras

10

1.2

Kosten sluiten geldleningen/disagio

5

2.5.2

Kunstgras

12

1.3

Bijdragen aan aciva in eigendom van derden (afschrijving cf art.64 BBV, lid 6)

2.6

Wegen, straten, pleinen, bruggen en openbare verlichting

2

Materiële activa

2.6.1

Rehabilitatie-investeringen wegen, straten en pleinen als bedoeld in het onderhoudsplan wegen

60

2.1

Automatisering

2.7

Installaties

10

2.1.1

Minicomputer, appl. en actieve netwerkcomponenten

5

2.8

Kantoorinrichting

2.1.2

PC's en printers

3

2.8.1

Inventaris

10

2.1.3

Programmatuur

5

2.8.2

Telefooncentrale

8

2.2

Brandweer

2.9

Machines en gereedschappen

10

2.2.1

Voertuigen (incl. installaties)

15

2.10

Onderwijs

2.2.2

Brandblus- en reddingsmiddelen

10

2.10.1

Noodlokalen

15

2.2.3

Kleding

7

2.10.2

1e inrichting

20

2.3

Gebouwen (excl. ondergrond)

2.10.3

Uitbreiding inrichting

20

2.3.1

Stenen gebouwen

40-60

2.10.4

Leer- en hulpmiddelen

8

2.3.2

Andere gebouwen

25

2.11

Riolering

2.3.3

Verbouwing (uitbreiding)

25

2.11.1

Vrijvervalriolen

90

2.3.4

Renovatie gebouwen (onderhoud)

25

2.11.2

Gemalen - bouwkundig deel

45

2.3.5

Woonwagens/woonwagencentra

25

2.11.3

Gemalen - mechanisch/electrisch deel

15

2.3.6

Installaties (lift, CV, etc.)

15

2.11.4

Persleidingen

45

2.4

Gronden en terreinen

2.11.5

Drukriolering - bouwkundig deel

30

2.4.1

Sportterreinen

15

2.11.6

Drukriolering - mechanisch/electrisch deel

15

2.4.2

Speelterreinen

10

2.12

Speeltoestellen en voorzieningen

10

2.13

Vervoermiddelen

8

Immateriële activa

De immateriële activa zijn onder te verdelen in kosten van sluiten van geldleningen/saldo (dis)agio en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De gemeente heeft zowel kosten van onderzoek en ontwikkeling, als bijdragen aan activa eigendom van derden geactiveerd op de balans. Het totale balansbedrag per 31 december 2019 bedraagt € 12.798.288.

Het verloop van de immateriële activa is in onderstaande tabel weergegeven:

Verloop immateriële vaste activa 2019:

Nr.

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Investering

Desinvestering/inkomsten

Afschrijving/Aflossing

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2019

14

kosten onderzoek en ontwikkeling

1.088.009

307.670

30.870

1.364.809

16

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

11.754.626

321.147

11.433.479

12.842.635

307.670

0

352.017

0

12.798.288

De investeringen/desinvesteringen in 2019 zijn:

Specificatie immateriële vaste activa 2019:

Omschrijving

Investering

Desinvestering

Afschrijving / Aflossing

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Voorbereidingskosten Zuiderzee op Zuid

1.410

Voorbereidingskosten Ketelhaven

26.870

Voorbereidingskosten Swifterbant bouwlocatie

107.018

Voorbereidingskosten Giekstraat

7.850

13.503

Voorbereidingskosten De Boeg

15.376

Voorbereidingskosten XL Ateliers

15.956

Voorbereidingskosten Hanzekwartier

150.557

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Nieuwbouw schoolgebouw stationszone

229.592

Aanpassing bestaande gebouwen

40.037

Nieuwbouw sporthal stationszone

42.081

Inrichting sporthal stationszone

9.437

307.671

0

352.016

Materiële vaste activa

De vaste materiële activa wordt onderverdeeld in vaste activa met een economisch nut en in vaste activa met een maatschappelijk nut.
In verband met de verbouwing van het gemeentehuis heeft zich voor een aantal onderdelen van het bestaande gemeentehuis een wijziging van de verwachte toekomstige gebruiksduur voorgedaan welke is verwerkt als een schattingswijziging. De bestaande (rest)boekwaarde is hierbij niet herrekend, maar versneld afgeschreven. Hierdoor stijgen de afschrijvingslasten in dit jaar eenmalig met € 1.404.000 (gebouwen € 924.000, machines € 128.000 en overige materiële vaste activa € 352.000).

Vaste activa met een economisch nut

Het verloop van de vaste activa met een economisch nut is in onderstaande tabel weergegeven:

Verloop vaste activa met een economisch nut 2019:

Nr

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2019

Investering

Desinvestering

Afschrijving /Aflossing

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan actief

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2019

22

Gronden en terreinen

10.560.196

330.000

731.003

8.721

10.150.472

30

Bedrijfsgebouwen

24.157.484

4.774.233

2.355.847

26.575.870

34

Grond-, weg- en waterbouwk.werken

1.223.994

1.160.660

391.144

144.870

1.848.640

38

Vervoermiddelen

593.501

63.748

120.284

536.965

42

Machines, apparaten en installaties

1.281.318

4.528.690

655.452

5.154.556

46

Overige materiële vaste activa

862.513

75.338

372.482

565.369

Totaal

38.679.006

10.932.669

1.122.147

3.657.656

0

0

44.831.872

De investeringen/desinvesteringen in 2019 zijn:

Specificatie materiële activa met een economisch nut 2019:

Omschrijving

Krediet

Investering voorgaande jaren

Investering

Desinvestering

Restant

Gronden en terreinen

Havenweg 11

0

423.055

-190.338

-232.717

Hanzekwartier

4.934.328

2.104.037

-540.665

3.370.956

De Voorhof Biddinghuizen

330.000

330.000

0

Bedrijfsgebouwen

Nieuwbouw Zwembad Overboord

4.148.000

400.000

4.148.000

-400.000

Herhuisv. gem.huis Bouwkundig 2019

6.277.645

626.233

5.651.412

Grond-, weg- en waterbouwk.werken

Zuid-Walvisstraat 2019

2.800.326

150.000

2.650.326

Calamiteitenroute Spijkweg 2019

340.000

305.112

-120.000

154.888

Rehabilitatie fietspad Wisentweg (2019)

200.000

200.000

0

Burg.Dekker Aanleg waterveld (MHC Fl.)

220.364

449.767

-253.844

24.441

Burg.Dekker ren. toplaag (Fl.Delta)2018

423.010

9.880

55.781

-17.300

374.649

Vervoermiddelen

Auto 30 code TO-03-10 kent. 7_VGK-78 (VVI 2018)

40.000

32.729

4.989

2.282

Auto toezichthouder VHV

25.000

25.305

-305

Auto 22 gesloten kent.66-KFK-9 VVI 2017

25.000

10.800

14.019

181

Zoutstrooier

20.000

19.435

565

Machines, apparaten en installaties

Herhuisv.gem.huis E-installaties 2019

3.294.376

324.491

2.969.885

Herhuisv.gem.huis W-installaties 2019

3.065.923

69.050

2.996.873

ICT omgeving en werkplekvervanging (HW 3jr 2019)

579.350

435.675

143.675

ICT omgeving en werkplekvervanging (HW 5jr 2019)

213.550

150.092

63.458

Mobiele telefoons 2019 3jaar

232.976

232.976

0

Auto 5 contaainer/kraan Code VOL-08-02

225.000

222.672

2.328

Klepelmaaier 190 cm (VVI 2018)

7.000

7.013

-13

Installaties Zwembad Overboord 2019

3.196.000

90.000

3.081.000

25.000

Automatisering software 5 jr (vvi 2018)

10.000

7.245

2.755

0

Meubilair 10 jr. (VVI 2019)

20.000

2.966

17.034

MVA Overige

Herhuisv. gem.huis overige 2019

5.615.029

73.298

5.541.731

Investeringen nieuwe medewerkers VVI 2018

20.000

14.951

2.040

3.009

Totaal

36.262.877

3.092.697

10.201.666

-391.144

23.359.658

Vaste activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Het verloop van de vaste activa met een economisch nut is in onderstaande tabel weergegeven:

Verloop materiële activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 2019:

Nr.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2019

Investering

Desinvestering

Afschrijving/Aflossing

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2019

48

MVA waar heffing tegenover staat EN

5.530.410

725.413

507.054

5.748.769

Totaal

5.530.410

725.413

0

507.054

0

5.748.769

De investeringen/desinvesteringen in 2019 zijn:

Specificatie materiële activa met een economisch nut met heffing 2019:

Omschrijving

Krediet

Investering voorgaande jaren

Investering

Desinvestering

Restant

Knik-Tractor VPM code 75 VVI 2017

36.000

0

35.950

50

Afr. plaatsing ondergr. afvalcontainers 2018

550.000

471.518

35.421

43.061

Auto 1 Zijbelasder (VVI 2019)

250.000

244.621

5.379

Auto 2 Zijbelasder (VVI 2019)

250.000

244.621

5.379

Auto 6 Veegmachine (VVI 2019)

165.000

164.800

200

Totaal

1.251.000

471.518

725.413

0

54.069

Vaste activa in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Het verloop van de vaste activa in openbare ruimte met een maatschappelijk nut is in onderstaande tabel weergegeven:

Verloop materiële activa met een maatschappelijk nut 2019:

Nr.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2019

Investering

Desinvestering

Afschrijving/Aflossing

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2019

20

Gronden en terreinen

0

0

28

Bedrijfsgebouwen

0

0

32

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.182.445

2.108.379

329.466

10.961.358

40

Machines, apparaten en installaties

0

0

44

Overig

93.594

2.675

90.919

Totaal

9.276.039

2.108.379

0

332.141

0

11.052.277

De investeringen/desinvesteringen in 2019 zijn:

Specificatie materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 2019:

Omschrijving

Krediet

Investering voorgaande jaren

Investering

Desinvestering

Restant

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Realisatie Walvisstraat

750.000

20.000

730.000

Fietspad De Zuid

169.066

67.945

101.121

Terreinafwerking de Noord / de Helling

367.641

2.932

333.518

31.191

Rehabilitatie de Noord / de Helling

412.000

412.000

0

Rehabilitatie Ottolanderlaan 2019

230.000

159.801

70.199

Rehabilitatie Vuursteenweg 2019

243.000

171.063

71.937

Rehabilitatie Passeerstsroken 2019

214.000

211.919

2.081

Rehabilitatie fietspad Rivierendreef 2019

50.000

49.851

149

Rehabilitatie Elandweg 2019

30.000

25.132

4.868

Rehabilitatie parallelweg De Noord 2019

40.090

40.090

0

Vervanging OV masten 2018

290.852

93.702

49.582

147.568

Vervanging OV armaturen 2018

1.001.179

963.867

34.709

2.603

Vervanging OV armaturen 2019

348.841

302.769

46.072

Inrichting de Noord - de Helling

230.000

230.000

0

Totaal

4.376.669

1.060.501

2.108.379

0

1.207.789

Overheveling van kredieten

De openstaande kredieten bedragen per 31 december 2019 € 31.804.936. Van dit bedrag wordt € 26.768.171 overgeboekt naar 2020.

Overheveling kredieten 2019 boven de € 50.000

Omschrijving

Begrote uitgaven plus wijzigingen 2019

Werkelijke uitgaven geboekt 2019

Over te boeken uitgaven naar 2020

Herhuisv. gem.huis Bouwkundig 2019

6.277.645

626.233

5.651.412

Herhuisv. gem.huis E-installaties 2019

3.294.376

324.491

2.969.885

Herhuisv. gem.huis W-installaties 2019

3.065.923

69.050

2.996.873

Herhuisv. gemeentehuis Overige 2019

5.615.029

73.298

5.541.731

Herhuisv. gem.huis Inventaris 2019

1.902.158

-

1.902.158

ICT omgeving en werkplekvervanging (HW 3jr 2019)

579.350

435.675

143.675

ICT omgeving en werplekvervanging (HW 5jr 2019)

213.550

150.092

63.458

Auto 17 code FO-05-10 Kent BX-ND-71 (VVI2018)

73.000

-

73.000

Auto 32 code FO-03-13 kent. 6-VGK-47 (VVI 2018)

60.000

-

60.000

Rehabilitatie De Zuid

180.000

-

180.000

Realisatie Walvisstraat 2019

750.000

20.000

730.000

Fietspad De Zuid

169.066

67.945

101.121

Zuid-Walvisstraat 2019

2.800.326

150.000

2.650.326

Flevo Funfields Landmark

400.000

-

400.000

Burg.Dekker ren. roplaag rondbaan (Fl.Delta) 2018

413.130

38.481

374.649

Installaties zwembad Overboord 2019

3.196.000

3.081.000

115.000

Infrastructuur zwembad Overboord 2019

165.000

-

165.000

Sloopwerk zwembad Overboord 2019

90.000

-

90.000

Barak renovatie

70.000

-

70.000

MFC Swifterbant Afbouw

567.538

-

567.538

MFC Swifterbant Installaties en Algemene kosten

754.365

-

754.365

MFC Swifterbant Invetaris

187.550

-

187.550

MFC Swifterbant Aankoop grond

160.930

500

160.430

MFG B'huizen modernisering Koetshuis BWN33/2009

750.000

-

750.000

WV-XZ-16 Containeraanhanger 2 VVI 2017

70.000

-

70.000

Totaal

31.804.936

5.036.765

26.768.171

Erfpachtsgronden

Het verloop van de erfpachtsgronden is:

Erfpachtsgronden 2019

Nr

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Investering

Desinvestering

Afschrijving/aflossing

Afwaardering/winstneming

Boekwaarde 31-12-2019

85

Woonbebouwing

33.513

33.513

85

Industrie- en winkelbebouwing

98.545

98.545

85

Bijzondere bebouwing

83.202

83.202

Totaal

215.260

0

0

0

0

215.260

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa wordt onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, leningen aan deelnemingen en overige verbonden partijen, overige langlopende geldleningen en overige uitzettingen (looptijd langer dan 1 jaar).

Het verloop van de financiële vaste activa is in onderstaande tabel weergegeven:

Verloop financiële vaste activa 2019

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Investering

Desinvestering

Afschrijving/aflossing

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2019

Kapitaalverstrekking aan:

- deelnemingen

38.027

38.027

Leningen aan:

- deelnemingen (Vitens)

1.039.000

345.500

693.500

- overige langlopende leningen

14.695.860

747.318

13.948.542

Overige uitzettingen met een looptijd >1jaar

25.786.742

-5.837.032

15.802.400

675.282

3.472.028

Totaal

41.559.629

-5.837.032

16.147.900

1.422.600

0

18.152.097

Vlottende activa

Voorraden

De voorraden worden onderverdeeld onderhanden werken, gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen.

Onderhanden werken (bouwgronden in exploitatie)

Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.
In onderstaande tabel is het verloop van de bouwgronden in exploitatie weergegeven.

Verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie

Omschrijving

Boekwaarde voor voorzieningen 31-12-2018

Correctie voorziening

Boekwaarde na voorzieningen 31-12-2018

Mutatie op boekwaarde 01-01-2019

Boekwaarde balans 01-01-2019

Afboeking t.l.v. voorziening

Correctie POC

POC-methode

Afwikkeling complex

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde voor voorzieningen 31-12-2019

Correctie voorziening

Boekwaarde na voorzieningen 31-12-2019

Woningbebouwing

Mutaties 2019

3.0 Dronten West De Gilden

-1.096.159

-1.096.159

-1.096.159

132.616

-963.544

-963.544

3.1 De Gilden 1e fase

1.238.096

1.238.096

1.238.096

5.888

405.829

-2.030.176

-380.364

-380.364

3.2 De Gilden 2e fase

-304.980

-304.980

-304.980

-1.361.218

874.250

-118.286

-910.234

-910.234

3.4 De Gilden 4e fase/Het Palet

2.915.110

2.915.110

2.915.110

1.010.355

1.707.835

-7.742.967

-2.109.668

-2.109.668

12.6 HZ-Ottoplein

-349.556

-349.556

-349.556

210.696

138.859

0

0

0

12.7 HZ-Havenkade

331.902

231.994

99.908

99908

1.111.506

0

1.443.408

678.196

765.212

19.3 De Ark - woonzorgzone

227.728

227.728

227.728

-249.836

22.108

0

0

0

23.1 De Graafschap 1e fase

6.129.720

1.939.773

4.189.947

4.189.947

490.296

-848.006

5.772.009

1.931.843

3.840.166

24.0 De Voor

555.351

40.661

514.689

514.689

-41.474

-2.355

20.310

-531.832

0

subtotaal

9.647.211

2.212.428

7.434.783

0

7.434.783

-41.474

-1.361.218

1.016.243

-41.495

4.903.610

-11.271.268

2.851.607

2.610.039

241.568

Winkel- en bijzondere bebouwing

1.2 ECU - wonen/werken

976.698

976.698

976.698

-2.262

42.101

0

1.016.537

1.016.537

1.5 Dronten-west Centrumgebied

3.364.981

3.364.981

3.364.981

-187.611

374.576

-1.312.565

2.239.381

2.239.381

11.5 Kantoorvilla's De West

-69.110

4.462

-73.572

-73.572

4.697

13.235

0

-51.177

-51.177

12.3 H'kwartier-Scholenzone

1.842.121

1.842.121

1.842.121

401.917

106.356

-1.259.947

1.090.446

1.090.446

27.1 Driehoek Baan wonen/werken

290.907

290.907

290.907

9.714

0

300.622

300.622

37.1 Bloemenzoom wonen/werken

1.259.145

1.259.145

1.259.145

-677.026

158.285

-569.618

170.786

170.786

50.9 Ellerveld - Evenemententerrein

3.188.451

3.188.451

3.188.451

-161.730

-141.784

0

2.884.937

2.884.937

subtotaal

10.853.193

4.462

10.848.731

0

10.848.731

0

-1.028.629

406.614

0

562.484

-3.142.130

7.651.532

0

7.651.532

Industrieterreinen

15.1 Business-zone Delta 1e fase

79.126

79.126

79.126

63.923

23.018

-166.067

0

0

15.5 Business-zone Delta 5e fase

741.952

741.952

741.952

-451.511

54.529

-423.519

-78.550

-78.550

16.1 Poort van Dronten fase 1

10.424.005

6.280.504

4.143.501

4.143.501

313.408

-53.987

10.683.427

5.971.728

4.711.699

16.2 Poort van Dronten fase 2

2.657.965

2.657.965

2.657.965

94.708

0

2.752.673

2.752.673

28.5 Oldebroekerweg

1.135.657

1.135.657

1.135.657

172.158

47.418

-120.060

1.235.173

1.235.173

38.2 Tarpan

1.075.462

1.075.462

1.075.462

483.619

54.930

0

1.614.011

1.614.011

subtotaal

16.114.167

6.280.504

9.833.663

0

9.833.663

0

-451.511

655.777

63.923

588.010

-763.632

16.206.734

5.971.728

10.235.006

Totaal gronden in exploitatie

36.614.571

8.497.394

28.117.177

0

28.117.177

-41.474

-2.841.358

2.078.634

22.428

6.054.104

-15.177.031

26.709.873

8.581.767

18.128.106

In onderstaande tabel zijn de opgebouwde boekwaarden, nog te realiseren kosten en opbrengsten, alsmede de resultaten op start- en eindwaarde weergegeven.

Complex

Boekwaarde 01-01-2020

Nominaal

- = voordeel

+ = nadeel

Nog te realiseren

Resultaat 01-01-2020

Kosten

Opbrengsten

Eindwaarde

Jaar

Startwaarde('20)

Woningbouw

030 De Gilden hoofdstructuur

-963.544

280.179

0

-696.302

2020

-682.649

031 De Gilden 1e fase

-380.364

383.211

0

-129

2020

-126

032 De Gilden 2e fase

-910.234

1.080.412

172.395

-3.327

2021

-3.197

034 De Gilden - Het Palet

-2.109.668

11.515.263

10.777.377

-1.318.610

2024

-1.194.306

126 HZ-Ottoplein

0

0

0

0

2020

0

127 HZ-Havenkade

1.443.408

3.826.757

4.675.169

779.034

2026

678.196

193 De Ark

0

0

0

0

2020

0

231 De Graafschap 1e fase

5.772.009

3.151.226

7.000.972

2.132.911

2024

1.931.843

240 De Voor

0

0

0

0

2020

0

subtotaal woningbouw

2.851.607

20.237.048

22.625.913

729.761

Bedrijventerreinen

151 Delta 1e fase

0

0

0

0

2020

0

155 Delta 5e fase

-78.550

977.351

5.785.952

-6.071.735

2036

-4.336.206

161 Poort van Dronten fase 1

10.683.427

3.335.526

8.265.306

8.361.861

2036

5.971.728

162 Poort van Dronten fase 2

2.752.673

439.092

3.661.965

-571.174

2030

-459.374

285 Oldebroekerweg 1e fase

1.235.173

176.043

1.808.706

-493.517

2034

-366.691

382 Tarpan

1.614.011

189.163

3.141.409

-1.691.826

2036

-1.208.238

subtotaal bedrijventerreinen

16.206.734

5.117.175

22.663.338

-398.781

Bijzondere bebouwing

012 ECU woon/ werk

1.016.537

187.144

1.210.560

-2.407

2023

-2.224

015 Dronten West centrumgebied

2.239.381

842.596

3.982.000

-930.270

2023

-859.425

115 De West-kantoren

-51.177

51.293

0

-287

2020

-281

123 HZ-Scholenzone

1.090.446

816.133

5.452.268

-4.148.853

2028

-3.471.574

271 Driehoek Baan woonwerk

300.622

6.000

306.500

0

2023

0

371 Bloemenzoom woonwerk

170.786

1.001.854

1.928.169

-878.978

2029

-721.068

509 Ellerveld - Evenemententerrein

2.884.937

335.000

4.140.384

-980.184

2021

-942.122

subtotaal bijzondere bebouwing

7.651.532

3.240.020

17.019.881

-5.996.694

TOTAAL

26.709.873

28.594.243

62.309.132

-5.665.714

Gereed product en handelsgoederen

De gemeente Dronten heeft geen gereed product en handelsgoederen geactiveerd.

Uitzettingen (looptijd korter dan 1 jaar)

De uitzettingen worden onderverdeeld in vorderingen op openbare lichamen, verstrekte kasgeldleningen, rekening courant met niet financiële instellingen, overige vorderingen en overige uitzettingen.

Schatkistbankieren

Per 31 december 2019 bedraagt het bedrag van schatkistbankieren van de gemeente Dronten: € 26.184.264.

Drempelbedrag

Overtollige middelen worden aangehouden in de schatkist (Ministerie van BZK). Eén uitzondering hierop is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor gemeente Dronten is dat voor 2019 € 808.500.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2019 is geweest:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2019 (bedragen x € 1000)

(1)

Drempelbedrag

808,5

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

532

601

597

1.162

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

276

207

212

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

354

(1) Berekening drempelbedrag 2019

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

107.800

107.800

107.800

107.800

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

107.800

107.800

107.800

107.800

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

808,5

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

47.892

54.714

54.948

106.939

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

532

601

597

1.162

Vorderingen op openbare lichamen

Per 31 december 2019 bedraagt het saldo van de vorderingen op openbare lichamen: € 5.883.221.

Overige vorderingen

Per 31 december 2019 bedraagt het saldo van de overige vorderingen: € 6.774.464. Dit saldo bestaat uit:

 • Debiteuren

 € 4.782.416

 • Debiteuren sociale zaken

 € 3.369.717

 • RC SVN startersleningen
 • RC SVN Duurzaamheidslening

 € 451.700
 € 324.923

 • RC SVN Blijverslening Langlopend

€ 216.168

 • Voorziening dubieuze debiteuren AD   

-€ 2.370.459

Verstrekte kasgeldleningen

Per 31 december 2019 zijn er geen kasgeldleningen verstrekt aan derden.

Rekening courant met niet-financiële instellingen

De gemeente Dronten heeft per 31 december 2019 geen rekening courantverhouding met een niet financiële instelling.

Overige uitzettingen

De gemeente heeft geen overige uitzettingen.

Liquide middelen

Het totaalbedrag aan vrij beschikbare liquide middelen van de gemeente Dronten bedraagt per 31 december 2019 € 792.061. Dit saldo bestaat uit:

 • Overige BNG-rekeningen

€ 768.839

 • Rabobank en ING

€ 23.222

Overlopende activa

De stand van de overlopende activa bedraagt per 31 december 2019 € 1.908.491
Dit saldo bestaat uit:

 • Transitoria nog op te leggen toeristenbelasting

 € 150.000

 • NTO faciliteitenbesluit 2018

 € 200.000

 • Nog te ontvangen legesinkomsten

 € 260.017

 • Nog te ontvangen Nedvang 4e kwartaal
 • OZB eigenaren niet woning nog op te leggen
 • Jeugd Regionaal
 • Af te dragen/terug te ontvangen BTW

 € 105.000
 € 100.000
 € 483.644
 € 283.857

 • Enkele overige posten

 € 325.973

Te verrekenen verliezen vennootschapsbelasting

Het saldo te verrekenen verliezen voor de vennootschapsbelasting bedraagt per 31-12-2018 € 725.728.

ga terug