Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans: passiva (vrije schermen)

Toelichting op de balans: passiva (vrije schermen)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de gemeente Dronten bestaat uit het eigen vermogen Algemene dienst en het eigen vermogen Bouwgrondexploitatie. Beide delen zijn weer onderverdeeld in Algemene reserves, Bestemmingsreserves en resultaat exploitatie. Zie de volgende tabel.

Opbouw Eigen Vermogen

Saldo per 01-01-2019

Resultaatbestemming 2018

Toevoegingen 2019

Onttrekkingen 2019

Saldo per 31-12-2019

Algemene dienst

- Algemene reserve

56.594.128

9.535.143

0

-25.319.597

40.809.674

- Bestemmingsreserves

22.873.620

0

26.700.796

-3.336.873

46.237.543

- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves)

3.991.013

-3.991.013

2.400.179

-7.739.103

-5.338.924

Totaal Algemene dienst

83.458.761

5.544.130

29.100.975

-36.395.573

81.708.293

Grondexploitatie

- Bestemmingsreserves

6.109.886

0

3.851.660

-4.506.382

5.455.164

- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves)

5.544.130

-5.544.130

0

0

0

Totaal Bouwgrondexploitatie

11.654.016

-5.544.130

3.851.660

-4.506.382

5.455.164

Totaal Eigen Vermogen

95.112.777

0

32.952.635

-40.901.955

87.163.457

In de volgende tabel is het verloop van alle reserves in het verslagjaar weergegeven. Daarna wordt per reserve een korte toelichting gegeven.

Naam reserve

Saldo per 01-01-2019

Resultaatbestemming 2018

Toevoegingen 2019

Onttrekkingen 2019

Inflatiecorrectie 2019

Saldo per 31-12-2019

ALGEMENE DIENST

Algemene reserve vrij aanwendbaar

56.594.128

9.535.143

-25.319.598

40.809.673

 Totaal algemene reserve

56.594.128

9.535.143

0

-25.319.598

0

40.809.673

Bestemmingsreserves Algemene dienst

Bestemmingsreserve Asbestsanering gem. gebouwen

13.897

13.897

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

8.120.081

-517.464

7.602.617

Bestemmingsreserve Kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

61.218

-5.691

55.527

Bestemmingsreserve Uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

1.692.363

-118.767

1.573.596

Bestemmingsreserve De Reest

542.703

-16.519

526.184

Bestemmingsreserve Werkgevers- / werknemersactiviteiten

62.700

62.700

Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGA en ZW

151.310

151.844

303.154

Bestemmingsreserve Participatiewet-inkomensdeel (voorheen WWB-inkomensdeel)

1.485.013

1.485.013

Bestemmingsreserve Verbetering dienstverlening 2015-2018

241.267

-54.152

187.115

Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen

262.600

20.000

282.600

Bestemmingsreserve Duurzaamheidsprojecten

355.410

9.156

364.566

Bestemmingsreserve Zware beschoeiingen

90.437

90.437

Bestemmingsreserve ICT

103.731

103.731

Bestemmingsreserve Knelpunten Inburgering

77.922

77.922

Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

416.167

416.167

Bestemmingsreserve Bovenplanse verevening

5.000

5.000

Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021

500.000

-166.765

333.235

Bestemmingsreserve Speelruimteplan

122.000

95.000

217.000

Bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

108.016

108.016

Bestemmingsreserve Accommodatiebeleid

922.343

495.198

-30.000

1.387.541

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

5.046.000

-2.414.190

2.631.810

Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte

10.000

10.000

20.000

Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018-2025

100.000

200.000

300.000

Bestemmingsreserve Inrichting Dierenweide

671.442

671.442

Bestemmingsreserve kapitaallasten Aat de Jonge zwembad

1.712.000

0

1.712.000

Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

0

20.155.131

-13.116

20.142.015

Bestemmingsreserve De Zuid-Walvisstraat

0

2.800.326

-208

2.800.118

Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant

0

2.764.141

2.764.141

Totaal bestemmingsreserves

22.873.620

0

26.700.796

-3.336.872

0

46.237.544

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst

Reserve Rekeningsaldi Algemene dienst

3.991.013

-3.991.013

2.400.179

-7.739.103

-5.338.924

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst

3.991.013

-3.991.013

2.400.179

-7.739.103

0

-5.338.924

GRONDEXPLOITATIE

Bestemmingsreserves Grondexploitatie

Bestemmingsreserve MFG Swifterbant

258.483

0

258.483

Bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC)

4.221.203

3.851.660

-4.506.382

3.566.481

Bestemmingsreserve Financiële buffer GREX het Palet

1.630.200

0

1.630.200

Totaal bestemmingsreserves Grondexploitatie

6.109.886

0

3.851.660

-4.506.382

0

5.455.164

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie

Reserve Rekeningsaldi grondexploitatie

5.544.130

-5.544.130

0

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie

5.544.130

-5.544.130

0

0

0

0

Toelichting Algemene reserve Algemene dienst

Deze algemene reserve dient als bufferfunctie voor onvoorziene incidentele uitgaven die noodzakelijkerwijs doorgang moeten vinden.

Toelichting bestemmingsreserves Algemene dienst

Hieronder wordt een korte inhoudelijke toelichting gegeven op de Bestemmingsreserves van de Algemene dienst.

Bestemmingsreserve asbestsanering gem. gebouwen

Deze reserve dient ter dekking van de kosten van de in het boekjaar uitgevoerde asbestsaneringen. In 2019 waren er geen mutaties.

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

Deze dekkingsreserve is ter dekking van 2/3e deel van de afschrijvingen/aflossingen. De mutaties zijn gemaakt conform de vastgestelde onttrekkingen bij de Nota reserves en voorzieningen 2016.

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten-West

Deze dekkingsreserve is ter dekking van 2/3e deel van de afschrijvingen/aflossingen. De mutaties zijn gemaakt conform de vastgestelde onttrekkingen bij de Nota reserves en voorzieningen 2016.

Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

Deze dekkingsreserve is ter dekking van 2/3e deel van de afschrijvingen/aflossingen. De mutaties zijn gemaakt conform de vastgestelde onttrekkingen bij de Nota reserves en voorzieningen 2016.

Bestemmingsreserve de Reest

Deze dekkingsreserve is ter dekking van 2/3e deel van de afschrijvingen/aflossingen. De mutaties zijn gemaakt conform de vastgestelde onttrekkingen bij de Nota reserves en voorzieningen 2016.

Bestemmingsreserve werkgevers- / werknemersactiviteiten

Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor werkgevers- en werknemersactiviteiten op te vangen. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGA en ZW
Deze reserve is ingesteld om toekomstige verplichtingen op te kunnen vangen die voortvloeien uit het eigen risicodragerschap vanuit de WGA en de ziektewet. Jaarlijks wordt deze gevoed met de werkelijke besparing op de premies aan het UWV.  

Bestemmingsreserve Participatiewet inkomensdeel (voorheen WWB inkomensdeel)

Deze reserve is ingesteld om mogelijke nadelige effecten in het inkomensdeel Participatiewet te kunnen opvangen en wordt gevoed als er in enig jaar een overschot is. Indien er in een ander jaar tekorten zijn worden deze onttrokken aan de reserve voor zover er saldo is.

Bestemmingsreserve Verbetering Dienstverlening (voorheen flankerend beleid EGEM-I)

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten voor het realiseren van de strategische doelen voor de verbetering van de dienstverlening. In 2019 zijn de werkelijke lasten onttrokken.

Bestemmingsreserve Multifunctioneel Gebouw (MFG) 2 Biddinghuizen

Deze reserve is voor de incidentele kosten voor de realisering het MFG 2 in Biddinghuizen. Conform de begroting is in 2019 aan deze reserve € 20.000 toegevoegd.

Bestemmingsreserve duurzaamheidsprojecten

Deze reserve is ter dekking van projecten binnen het programma duurzaam. In 2019 is de ontvangen SDE-subsidie van de Reest toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingsreserve zware beschoeiingen

Deze reserve is ter dekking van kosten voor het vervangen van zware beschoeiingen van Ral en Pierland. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve ICT

Deze reserve dient om fluctuaties in de uitgaven van het informatieplan 2012-2015 op te vangen. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering

Deze reserve dient om incidentele knelpunten op het gebied van inburgering op te vangen. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

Deze reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2013 voor het kostenverhaal grondexploitaties. Met deze verhaalde kosten kan een gedeelte van de bovenwijkse voorzieningen worden gefinancierd. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve Bovenplanse verevening

Deze reserve is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2016 voor bovenplanse verevening. Hierbij worden de verhaalde kosten weer ingezet bij andere ruimtelijke plannen om zo de gewenste ruimtelijke doelstelling (bijvoorbeeld sociale woningbouw) te realiseren. In 2019 waren er geen mutaties.

Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021
Deze reserve is ingesteld bij het vaststellen van het sportbeleidsplan 2018 - 2012 "Dronten in beweging". In 2019 is, conform besluitvorming, € 166.765 onttrokken.

Bestemmingsreserve Speelruimteplan
Deze reserve is ingesteld bij het vaststellen van het "Speelruimteplan gemeente Dronten". Jaarlijks wordt hier, conform de uitgangspunten van het plan, het restant van het budget aan toegevoegd om fluctuatie tussen realisatie en begroting in de jaren op te kunnen vangen. In 2019 is € 95.000 toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

Deze reserve is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2016 voor het bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling bij anterieure overeenkomsten. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve Accommodatiebeleid

Deze reserve is ingesteld bij de voortgangsrapportage 2014 om nieuw accommodatiebeleid vorm te geven, ter dekking van toekomstige kapitaallasten die voortvloeien uit het accommodatiebeleidsplan ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed. Conform begroting is er per saldo in 2019 € 465.198 toegevoegd.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

De bestemmingsreserve dient als buffer om tekorten in het Sociaal Domein op te vangen. De stand van de reserve per 1-1-2019 was € 5.046.000. Dit saldo bestond uit een storting van € 5.000.000 vanuit de bestemming resultaat jaarrekening 2017 ter dekking van de verwachte tekorten in 2019 en 2020 en € 46.000 in 2019 ten behoeve van Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF) zoals besloten bij de kadernota 2017. In 2019 is in totaal € 2.400.179 (peildatum 28-2-2020) aan de reserve onttrokken. Dit betrof € 46.000 voor AMW conform besluitvorming en € 2.354.179 voor het voorlopig resultaat Sociaal Domein.

Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte
Deze reserve is ingesteld voor de aankopen van kunst voor de openbare ruimte. Met een storting van € 10.000 per jaar in deze reserve is het mogelijk om eenmaal per vier of vijf jaar een nieuw kunstwerk te kopen voor de openbare ruimte.

Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018-2025
Deze reserve is ingesteld om de per 2022 structureel wegvallende inkomsten Precariobelasting op te kunnen vangen. Tot 2021 worden er bedragen toegevoegd aan de reserve oplopend tot € 400.000. Vanaf 2022 vallen deze bedragen tot 2025 in een gelijk ritme weer vrij.

Bestemmingsreserve Inrichting Dierenweide
Deze reserve is ingesteld voor de herinrichting van de Dierenweide alsmede de aanleg van een fietsverbinding. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve Kapitaallasten Aat de Jonge zwembad
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de bouw van het Aat de Jonge zwembad. Vanaf 2020 zal jaarlijks € 114.133 aan deze bestemmingsreserve worden onttrokken als dekking voor de kapitaallasten.

Bestemmingsreserve Huisvesting gemeentehuis
Deze reserve is ingesteld bij de besluitvorming omtrent de verbouwing van het gemeentehuis en dient er dekking van de afschrijvingslasten. In 2019 is er € 20.155.131 vanuit de Algemene reserve toegevoegd en is de werkelijke afschrijving onttrokken.

Bestemmingsreserve De Zuid-Walvisstraat
Deze reserve is ingesteld bij de besluitvorming omtrent de herinrichting het gebied De Zuid-Walvisstraat en dient ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2019 is er € 2.800.326 vanuit de Algemene reserve toegevoegd en is de werkelijke afschrijving onttrokken.

Bestemmingsreserve Realisatie MFC Swifterbant

Deze reserve is ingesteld bij de besluitvorming omtrent de realisatie MFC Swifterbant en dient ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2019 is er € 3.065.641 vanuit de Algemene reserve toegevoegd.

Toelichting op Algemene reserve Grondexploitatie

Deze reserve is bedoeld als risicobuffer voor de grondexploitaties. Het jaarresultaat voor de grondexploitaties is nihil. Hierdoor blijft de omvang van de Algemene reserve Grondexploitatie € 0.

Bestemmingsreserve Grondexploitaties

Bestemmingsreserve MFG Swifterbant

Deze reserve is voor de incidentele kosten voor de realisering het MFG in Swifterbant. Er waren geen mutaties in 2019.

Bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC)
Het verplicht toepassen van de POC-methode kan leiden tot een negatieve boekwaarde in latere jaren. Gevolg is dan dat er een voorziening zou moeten worden getroffen. Dit is niet wenselijk gezien de winstneming in voorgaande jaren. Om dit effect op vangen is deze bestemmingsreserve gevormd. In 2019 is er per saldo € 654.722 onttrokken.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Hanzekwartier
Deze reserve is bij de jaarrekening 2019 ingesteld en wordt in 2020 gevoed vanuit de tussentijdse winstneming van de grondexploitatie Scholenzone-HZ conform de door de raad vastgestelde grondexploitatie in 2012. 

Bestemmingsreserve financiële buffer GREX het Palet

Deze reserve dient om mogelijk incidentele tegenvallers bij de ontwikkeling van het complex Het Palet binnen de grondexploitatie De Gilden op te kunnen vangen. Er waren geen mutaties in 2019.

Voorzieningen

De voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen van de gemeente en worden onderverdeeld in voorzieningen algemene dienst en voorzieningen bouwgrondexploitatie. De stand van de voorzieningen per 31 december 2019 bedraagt € 33.175.074 (algemene dienst) en € 8.581.767 (grondexploitatie).

In de volgende tabel staat een overzicht van het verloop van de voorzieningen.

Voorzieningen

Saldo per 01-01-2019

Resultaatbestemming 2018

Toevoegingen 2019

Onttrekkingen 2019

Inflatiecorrectie 2019

Saldo per 31-12-2019

Type voorziening

Plan periode

Vaststelling

ALGEMENE DIENST

Voorzieningen Algemene dienst

Voorziening Onderhoud wegen

5.975.483

3.122.614

-1.912.592

7.185.505

B

2016-2020

26-5-2016

Voorziening Algemeen onderhoud gem. gebouwen

4.087.103

725.536

-647.051

4.165.588

B

2015-2020

28-5-2015

Voorziening Renovatie openbare verlichting

265.687

-265.687

0

B

2013-2017

28-3-2013

Voorziening Onderhoud/beheer riolering

400.000

0

400.000

B

2016-2021

26-5-2016

Voorziening Rioolbeheer

18.193.984

907.890

0

19.101.874

C

2016-2021

26-5-2016

Voorziening Afvalstoffenheffing

715.426

-715.426

0

B

2012-2016

11-9-2012

Voorziening Onderhoud bruggen

362.073

577.000

-238.780

700.293

B

2017-2021

15-12-2016

Voorziening Inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties

60.676

50.000

-31.524

79.152

B

-

-

Voorziening Maintain zwembad

0

205.532

0

205.532

Voorziening APPA

1.400.670

231.283

-127.402

1.504.551

A

Voorziening Wachtgeld wethouders

255.770

-191.908

63.862

A

 Totaal voorzieningen Algemene Dienst

31.716.872

0

5.819.855

-4.130.370

0

33.406.357

Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst

Voorziening Dubieuze debiteuren Algemene dienst

185.496

85.233

270.729

A

Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken

2.211.242

-111.512

2.099.730

A

Totaal voorzieningen dubieuze debiteuren Algemene dienst (*)

2.396.738

0

-26.279

0

0

2.370.459

Totaal voorzieningen Algemene dienst

34.113.610

0

5.793.576

-4.130.370

0

35.776.816

GRONDEXPLOITATIE

Voorzieningen Grondexploitatie

Voorziening De Voor 240

40.661

813

-41.474

0

A

Voorziening De Graafschap 1e fase 231

1.939.772

38.795

-46.725

1.931.842

A

Voorziening De West kantoorvilla's complex 115

4.462

89

-4.551

0

A

Voorziening Risico De Poort van Dronten 161

6.280.504

125.610

-434.386

5.971.728

A

Voorziening Havenkade-HZ 127

231.994

446.202

678.196

A

Totaal voorzieningen Grondexploitatie

8.497.393

0

611.509

-527.136

0

8.581.766

Verrekend met boekwaarde Grondexploitaties (**)

-8.497.393

Restant voorziening Grondexploitaties

0

0

611.509

-527.136

0

8.581.766

(A) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

(B) Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt

(C) Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven

(*) de voorzieningen dubieuze debiteuren (€ 2.370.459 ultimo 2019) zijn op de balans verrekend met de nog openstaande debiteuren. Deze zijn dus geen onderdeel van de voorzieningen Algemene dienst.

Toelichting op Voorzieningen Algemene dienst

Voorzieningen Onderhoud wegen, bruggen, gebouwen en openbare verlichting

Deze voorzieningen zijn ingesteld om de onderhoudskosten meerjarig te dekken. Bij ieder onderdeel is een meerjarig onderhoudsplan beschikbaar. Die onderhoudsplannen worden vijfjaarlijks herzien. De storting in de voorziening is gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan. De besteding in 2019 is op basis van het werkelijk uitgevoerde onderhoud.

In 2019 is in verband met de overdracht van een deel van de Swifterringweg en de Biddingweg door de provincie Flevoland een bedrag van € 1.154.000 ten behoeve van toekomstig onderhoud ontvangen. Dit is conform besluitvorming bij de Slotrapportage 2018 voor € 300.000 toegevoegd aan de Voorziening Onderhoud bruggen en voor € 854.000 aan de Voorziening Onderhoud wegen.

De resterende claims die waren opgenomen in de Voorziening Renovatie openbare verlichting zijn 2019 volledig afgewikkeld.

Voorziening Rioolbeheer

Deze voorziening en de Voorziening Onderhoud/beheer riolering is gebaseerd op het geactualiseerde GRP in 2016 en dient ter dekking van de investeringen in de riolering. De voorziening wordt gevoed met een deel van de inkomsten uit de rioolheffing en dient op lange termijn voldoende te zijn om onderhoud aan en investeringen in vervanging en renovatie van het rioolstelsel te dekken.

Voorziening afvalstoffenheffing

Uitgangspunt is dat de afvalbeheerskosten (inclusief BTW en kwijtschelding) worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Aangezien soms sprake is van forse schommelingen in inkomsten en uitgaven is deze voorziening ingesteld ter egalisatie van de afvalstoffenheffing. In 2019 is het restantsaldo onttrokken ter dekking van het exploitatietekort.

Voorziening inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties

De voorziening inventaris binnensportaccommodaties is ter egalisering van de kosten voor de aanschaf van sportmaterialen en -toestellen. In 2016 zijn de werkelijke lasten onttrokken.

Voorziening Maintain zwembad
De voorziening Maintain zwembad is ingesteld voor het groot onderhoud aan het Aat de Jonge zwembad.

Voorziening APPA

De voorziening APPA is ingesteld ter dekking van de pensioenverplichtingen van enkele oud-wethouders. Voor de overige oud-wethouders zijn andere pensioenregelingen getroffen (pensioenverzekeringen, pensioenen zijn afgekocht of de pensioenverplichtingen zijn in de lopende exploitatiebegroting gedekt). Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met de volgende indicatoren:

 • Berekeningsdatum 31-12-2019;
 • GBM/GBV 2013-2018 met een leeftijdsterugstelling m/v 5/1;
 • Rekenrente 0,29% (i.p.v. 1,577% vorig jaar).

Ook zijn er een aantal wethouders waarvoor een APPA-plan is afgesloten door de gemeente. Het verschil tussen het benodigde beleggingstegoed en het opgebouwde beleggingstegoed maakt eveneens onderdeel uit van de voorziening APPA.

Voorziening Wachtgeld wethouders

Onder deze voorziening vallen de frictiekosten door wachtgeld, op basis van de wachtgeldregelingen zoals deze in de APPA is opgenomen. In verband met de verplichtingen in 2019 is er een onttrekking gedaan van € 191.908.

Voorziening Dubieuze debiteuren (algemene dienst en sociale zaken)

De voorziening Dubieuze debiteuren dient ter dekking van vorderingen van belasting-debiteuren, debiteuren sociale zaken en overige debiteuren. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de benodigde stand van de voorziening bepaald. Beide voorzieningen zijn op de balans gesaldeerd met de post debiteuren.

 (**) de voorzieningen grondexploitaties zijn op de balans gesaldeerd met de boekwaarde van de grondvoorraden (zie verderop). Door de contante-waarde berekening zijn kleine verschillen ontstaan die als voorziening op de balans zijn blijven staan. Voor nadere details zie de nota reserves en voorzieningen 2016 en het bijlageboek bij deze jaarrekening. Conform de voorschriften van het BBV worden de grondexploitaties gedisconteerd met het meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie in de Eurozone (2%).

Tekstuele toelichting op voorzieningen grondexploitatie

Bij de jaarlijkse herberekening van de grondexploitaties is duidelijk geworden op welke grondexploitaties exploitatietekorten worden verwacht. De gemeente heeft (verlies)voorzieningen getroffen om deze verwachte exploitatietekorten op te vangen. Zie ook de paragraaf grondbeleid.

De voorzieningen grondexploitaties dienen ter dekking van het huidige tekort op de exploitaties.
Per saldo zijn de voorzieningen grondexploitaties in 2019 met € 84.373 toegenomen.
De in 2016 gevormde nieuwe voorziening voor het risico Poort van Dronten als uitvloeisel van de aangescherpte regelgeving BBV, kan voor € 308.776 per saldo vrijvallen.
Daarnaast vallen de volgende voorzieningen per balansdatum gedeeltelijk of geheel vrij:

 • 240 De Voor;
 • 231 De Graafschap;
 • 115 De West kantoorvilla's.

Voor grondexploitatie 127 Havenkade-HZ is daarentegen een dotatie noodzakelijk.

Vaste schulden (looptijd langer dan 1 jaar)

De vaste schulden van de gemeente bestaan uit onderhandse geldleningen afgesloten bij de B.N.G. de stand van de onderhandse geldleningen per 31 december 2019 bedraagt € 19.342.856.  Er is totaal in 2019 € 861.288 aan rente betaald voor de onderhandse geldleningen. De rentepercentages voor de onderhandse geldleningen fluctueren tussen de 3,46 en 5,13 procent.

Vlottende passiva

Vlottende schulden (looptijd korter dan 1 jaar)

De vlottende schulden van de gemeente bestaan uit kasgeldleningen, bank, giro en overige schulden (crediteuren). In onderstaande tabel is stand van de vlottende schuld aangegeven.

Vlottende schulden (looptijd korter dan 1 jaar)

Stand 31-12-2018

Stand 31-12-2019

Bank

- BNG

0

Overige schulden:

- Crediteuren algemene dienst

2.071.254

4.569.530

- Waarborgsommen

0

- Verschil op balans

Totaal

2.071.254

4.569.530

De waarborgsommen staan met ingang van 2019 onder de vaste schulden op de balans.

Overlopende passiva

De overlopende passiva van de gemeente bedraagt per 31 december 2019 € 6.811.364. Dit saldo bestaat uit:

 • Transitoria te betalen

€ 2.547.435

 • Nog af te dragen loonheffing gemeentepersoneel

€ 1.414.054

 • Saldo tussenrekening Sociale Zaken
 • Nog te betalen BBZ schuld aan het Rijk

€ 1.183.291
   € 603.363

 • Parkmanagement Poort van Dronten
 • Vooruitontvangsten komend boekjaar

   € 371.654
   € 289.302

 • Saldo tussenrekening Belastingdienst/loonheffing

   € 230.601

 • BCF Jaarrekening

  € 171.663

Vooruitontvangen rijksgelden

De vooruit ontvangen rijksgelden betreft het overschot van de rijksgelden die besteed moeten worden aan de uitvoering voor specifieke geoormerkte taken. Als de gemeente het ontvangen geld niet aan deze taken besteedt, moet het worden terugbetaald. Het saldo van vooruit ontvangen rijksgelden bedraagt € 515.733 per 31 december 2019. In de volgende tabel staat een overzicht van het verloop per regeling in het boekjaar.

Vooruitontvangen Rijksbijdragen 2019 (geoormerkt)

Saldo per 01-01-2019

Toevoegingen 2019

Onttrekkingen 2019

Saldo per 31-12-2019

Vooruitontvangen RMC-gelden

63.042

-32.911

30.131

Vooruitontvangen Verkeersmaatregelen (BDU-infra)

32.954

32.954

Vooruitontvangen VVE (Onderwijs Achterstanden Beleid)

20.858

874.659

-689.507

206.011

Vooruitontvangen Halte-toegankelijkheid (BDU-Halte)

145.865

145.865

Vooruitontvangen VSV-gelden

80.633

20.140

100.773

Totaal Vooruitontvangen Rijksbijdragen

343.353

894.799

-722.418

515.734

Toelichting
 • RMC-gelden zijn voor de leerplicht-activiteiten. De mutaties en eindstand sluit aan op de bijbehorende accountantsverklaring;
 • BDU-infra en BDU-halte: Vanaf 2016 worden er geen rijksinkomsten meer toegevoegd. Het restant zal in 2020 worden besteed. De periode is verlengd tot en met 31-12-2020.
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): het verschil tussen de rijksbijdrage en de subsidiabele kosten (via peuterspeelzaalwerk) is hier weergegeven;
 • Vooruitontvangen VSV-gelden: Regeling terugdringen voortijdige schoolverlaters (2017 t/m 2020). Subsidie wordt uiterlijk 2020 besteed. Voor 2019 is € 20.140 toegevoegd.

Totaalbedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

De stand van de gewaarborgde leningen van de gemeente bedraagt per 31 december 2019 afgerond € 237.578.608. De grootste garantstellingen betreffen Oost Flevoland Woondiensten (€ 220.139.950), afvalbedrijf HVC (€ 10.267.601) en Impact (€ 2.333.852), Stichting MFG2 (€ 4.400.000) Redepassage (€ 37.205), Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (€ 400.000).
De gemeente staat voor 25% garant voor de leningen die Oost Flevoland Woondiensten vanaf 2001 is aangegaan via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De gemeente heeft hier een achtervangfunctie. Dat wil zeggen dat de gemeente alleen het risico loopt een renteloze lening aan het Waarborgfonds te moeten verstrekken als OFW niet aan de verplichtingen voldoet en het vermogen van het WSW onvoldoende is om dat af te dekken. Dit risico wordt als erg klein ingeschat. Zie ook de risicoanalyse in de paragraaf weerstandsvermogen.

Naam rechtspersoon

Object van de garantstelling

Toelichting oorspronkelijk bedrag

Totaal 01-01-2019

Totaal 31-12-2019

Nieuw 2019

Gemeentelijk aandeel in %

Stichting Impact

nieuwbouw locatie Dronten lening BNG

674.887

577.449

560.778

-

100

Stichting Impact

nieuwbouw locatie Dronten lening BNG

911.500

798.023

778.491

-

100

Stichting Impact

nieuwbouw locatie Dronten lening BNG

1.356.250

1.039.792

994.583

-

100

Stichting MFG2

Stichting MFG2

4.400.000

-

4.400.000

4.400.000

100

CAH Dronten

Nieuwbouw lening ABN Amro

3.200.000

1.679

1.679.895

-

100

Vereniging van Eigenaren Beheer Redepassage

Redepassage Dronten lening ING

1.800.000

87.220

13.440

-

100

Vereniging van Eigenaren Beheer Redepassage

Redepassage Dronten lening ING (in 2 leningdelen)

37.409

23.765

-

100

HVC Alkmaar

Middelen bedrijfsvoering (garantstelling als aandeelhouder)

11.030.000

10.382.910

10.267.601

-

100

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

Garantstelling gelden derden beheer (eis DNB)

400.000

400.000

400.000

-

100

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Indirecte garantstelling (achtervangfunctie gemeente)

279.518.000

222.034.924

220.139.950

-

25

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum: COVID-19 (Corona) virus

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeente. Echter in de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven tot in ieder geval 20 mei 2020. Vergaande maatregelen zijn op dit moment niet uitgesloten. Dit heeft een aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.
Ook voor onze gemeente heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opmaken van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit:

 • Alle medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis en zijn voor onderlinge afstemming aangewezen op telefonie of digitale oplossingen;
 • De gemeente biedt waar nodig extra ondersteuning aan inwoners en bedrijven binnen de gemeente die in (financiële) moeilijkheden zijn gekomen. Dit heeft impact op onze werkzaamheden die we op dit moment nog niet volledig kunnen overzien.

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden voor onze gemeente. Het Corona virus heeft conform de uitspraak van de commissie BBV geen directe financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de volgende financiële gevolgen van toepassing zijn voor onze gemeente, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening:

 • Kasstromen, zo biedt de gemeente uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen aan alle ondernemers tot 31 augustus 2020. Zo nodig kunnen ondernemers verder uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel. Het risico op oninbaarheid van vorderingen zal toenemen;
 • Doorschuiven van diverse beleidsactiviteiten, waardoor zaken later gerealiseerd worden dan gedacht;
 • Inkomstenderving van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen, waarbij het weerstandsvermogen van die partijen wellicht onvoldoende is om dit op te kunnen vangen;
 • Landelijk ingestelde regelingen zoals de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" of een toename aan zelfstandigen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
 • Er wordt opnieuw een economische recessie verwacht. Dit zal leiden tot een grotere werkloosheid die zich door kan vertalen naar een groter beroep op bijstand. Normaliter worden gemeenten hiervoor zo nodig gecompenseerd door het Rijk (t-2) al dan niet met maatwerk (voorfinanciering o.i.d.). Een economische recessie kan daarnaast impact hebben op bijvoorbeeld onze grondexploitaties als gevolg van vertraging in de uitgifte;
 • Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

De uiteindelijke financiële impact van bovenstaande zaken is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten.

Wij verwachten qua liquiditeit geen problemen omdat wij zonder problemen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten geld kunnen lenen. Gezien de huidige situatie op de geld- en kapitaalmarkt zijn daaraan geen of nauwelijks rentekosten aan verbonden.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft zoals al vermeld geen invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. Het gemeentebestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Aanbestedingen

Met een tweetal leveranciers van afvalverwerking is in het verleden een overeenkomst gesloten die ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd en ten onrechte niet Europees is aanbesteed. In 2020 is de gemeente een aanbestedingsprocedure gestart. De totale geschatte resterende contractwaarde bedraagt voor 2020 circa € 175.000.

Lopende verplichtingen

Onderwerp

Jaarlasten

Loopt tot en met

IT Beheer

€ 1.100.000,00

1-8-2023

Vuilophaal en -afvoer

€ 1.175.000,00

31-12-2021

Onderhoudswerkzaamheden groen; beheer buitensport

€ 1.000.000,00

31-12-2021

Leerlingenvervoer

€ 875.000,00

30-6-2025

Telefonie, hardware

€ 750.000,00

20-9-2021

ICT-plan

€ 375.000,00

31-12-2023

Verwerking GFT-afval

€ 250.000,00

30-6-2022

Brandstoffen

€ 200.000,00

10-1-2021

Diverse verzekeringen

€ 200.000,00

31-12-2020

Schoonmaakwerkzaamheden

€ 150.000,00

31-3-2022

Verwerkersovereenkomst inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens

€ 175.000,00

25-7-2022

Microsoft en Adobe licenties

€ 125.000,00

26-3-2021

ga terug