Jaarstukken 2019

Jaarrekening

WNT-verantwoording 2018-2019

1.5.7 WNT-verantwoording 2018-2019

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-register

Het WNT-register bevat instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen.
In het WNT-register staan de rechtspersonen die onder de WNT vallen, waaronder de gemeente Dronten. De volgende grondslag/ status is gepubliceerd:

  1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1

T. van Lenthe

D. Petrusma

L. van den Brink

E.M. Geldorp

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Griffier (vervangend)

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/10

01/01 – 31/05

01/09-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

121.269

67.039

26.514

29.228

Beloningen betaalbaar op termijn

19.534

12.416

4.272

4.938

Subtotaal

140.803

79.455

30.786

34.166

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

161.578

80.258

64.844

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/05-31/12

01/01-31/12

01/09-31/12

N.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,97

N.v.t.

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

74.244

84.546

23.535

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

11.922

13.599

4.272

N.v.t.

Subtotaal

86.166

98.145

27.807

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

126.863

189.000

61.277

N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tot en met 12

bedragen x € 1

J.A. Vullings

Functiegegevens

Griffier (vervangend)

Kalenderjaar

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/05-30/09

N.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

5

0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 129.500

N.v.t.

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 129.500

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

N.v.t.

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 61.661

N.v.t.

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 61.661

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing.

  1. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

  1. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

Niet van toepassing.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT is de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Wet normering topinkomens) als uitgangspunt gehanteerd.

ga terug