Jaarstukken 2019

Algemeen

Aanbiedingsbrief

1.1.1 Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met genoegen bieden wij u de jaarstukken 2019 aan, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Onder het motto van ‘nieuwe verbindingen’ is er hard gewerkt aan de realisatie van de ambities van de gemeente. Samen met inwoners, ondernemers en instellingen heeft het college gewerkt aan het realiseren van de goede dingen voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Nieuwe verbindingen zijn er in het afgelopen jaar gelegd. Het college kijkt met trots naar de veranderende werkwijze van de gemeente; met de blik naar buiten, in verbinding met de inwoners, ondernemers en verenigingen waarvoor we het doen. De visie inwonersparticipatie is vastgesteld en we zien de visie steeds meer terug in het hart, hoofd en beleid in alle lagen van de organisatie. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen is gewerkt aan Dronten. Het participatiekanaal dronten.ikpraatmee.nl wordt steeds intensiever gebruikt voor raadpleging van inwoners. Omdat iedereen uit Dronten zich hiervoor kan inschrijven, bereiken we via dit kanaal ook die mensen die zich minder snel laten zien op het gemeentehuis.

In diverse projecten van de gemeente zien we de nieuwe verbindingen terug. Mooie voorbeelden daarvan zijn het beleid om hondenoverlast tegen te gaan, het uitvoeringsprogramma VTH en de bedrijfsbezoeken van de gemeente. Bij het plaatsen van openbare laadpalen voor elektrische auto’s is er in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen met inwoners gesproken over de behoefte en is in gezamenlijkheid een kaart gemaakt waarop de aan te leggen laadpalen zijn getekend. De leerlingen van het Technasium hebben de gemeente geholpen door een nieuw ontwerp te maken voor de Milieustraat. Met behulp van vele vrijwilligers is het gelukt om in de Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen een 100% dekkend netwerk van AED’s te realiseren. De groep burgerhulpverleners die in geval van nood kan assisteren is uitgebreid tot maar liefst 751 personen.

De aanpak van het integraal veiligheidsbeleid is vastgesteld en afgesproken is dat de burgemeesters van de DUN-gemeenten gezamenlijk optrekken bij de ontwikkeling van dat beleid.

Binnen het sociaal domein is er samen met maatschappelijke partners gewerkt aan de themaplannen voor het sociaal domein. Deze zijn in 2019 door de raad vastgesteld. Er zijn indicatoren vastgesteld om te meten of de gewenste vooruitgang wordt geboekt op de verschillende resultaten. Als uitvloeisel van de nieuwe verbindingen zijn in 2019 verschillende coalities gevormd, zoals de coalitie armoede en schulden, laaggeletterdheid en vrijwilligersbeleid. Ook werd met meer dan 50 maatschappelijke partners de coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen gesloten en werd Dronten lid van de landelijke coalitie.

Inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van verkeersprojecten, zoals bij de Helling de Noord. De verbinding met de bewoners van de Kruidendreef is gevonden bij een buurtgesprek over overlast gevende bomen. Via de uitrol van internet in het buitengebied van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen is er ook resultaat geboekt in het leggen van nieuwe digitale verbindingen.  

Daarnaast zien we de nieuwe verbindingen terug in het gezamenlijk werken aan doelstellingen van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld met de werkgroep Fairtrade en Duurzaamheid. Zij hebben er in 2011 voor gezorgd dat de gemeente de titel Fairtrade gemeente kreeg en sindsdien heeft behouden. Mooie resultaten zijn via de werkgroep bereikt, zoals de eerlijke winkelroute door het centrum van Dronten, de Fairtrade spreekbeurtkoffer en de uitreiking van de Fairtrade titel aan verschillende instanties in de gemeente.

Nieuwe verbindingen stonden ook centraal bij de besluitvorming voor verbouw van het gemeentehuis. De transformatie van het gebouw van Frans Tauber maakt van het gemeentehuis het huis van de gemeente. Een gebouw waarin mensen elkaar makkelijk weten te vinden en beter kunnen samenwerken. Bij de totstandkoming van de plannen is onder andere samengewerkt met de inwoners van het AZC. In het vernieuwde gebouw komt een nieuwe raadzaal waarin de democratie beter tot zijn rechtkomt. Met passende kunst waarover inwoners meedenken. Onderdeel van het afscheid van het oude gemeentehuis was expositie en prijsvraag Voor en Door Dronten. In deze expositie lieten inwoners hun beeld van Dronten zien, een waar succes. Daarnaast is het meubilair van het oude gebouw weggegeven aan maatschappelijke instellingen.

Nieuwe verbindingen is ook een manier van werken die steeds meer in het DNA van de organisatie opgenomen is. We groeien van de goede voorbeelden en leren van datgene wat beter kan. Klachten en bezwaar- of beroepszaken worden gezien als kansen om beleid en uitvoering te verbeteren. Inwoners worden bij een afwijzing op een vergunning of beschikking actief benaderd om het besluit toe te lichten.

Samen met de gemeenteraad en de inwoners ontdekken we welke processen zich wel of niet lenen voor participatie en welke vorm daar het beste bij past.

In personele zin was 2019 voor het college ook een bijzonder jaar. Het college nam afscheid van waarnemend burgemeester I.A. Bakker en wethouder J. Oosterveld. Wethouder R.J. Siepel nam in april 2019 de portefeuille van wethouder Oosterveld over en op 14 juni 2019 werd burgemeester J.P. Gebben geïnstalleerd als burgemeester van Dronten. Vanaf de zomer tot het einde van het jaar moest wethouder A. van Amerongen wegens gezondheidsproblemen zijn portefeuille tijdelijk neerleggen. Zijn taken zijn door de overige collegeleden waargenomen.    

Tenslotte, het jaar 2019 werd getekend door economische voorspoed en een groeiend optimisme onder de bevolking. Ondanks bedreigingen op mondiaal niveau, zoals de internationale spanningen rondom Rusland en China en de dreiging van de Brexit, was er in Nederland sprake van economische groei. De nationale overheid heeft meer te besteden, maar heeft tegelijkertijd ook moeite om het geld dat beschikbaar is uit te geven. Als gemeente ervaren we daarvan effect. Het principe van ‘samen de trap op en samen de trap af’ werkt negatief voor het begrotingssaldo van gemeenten wanneer de nationale overheid de beschikbare budgetten niet besteed. Daarnaast werd in het afgelopen jaar zichtbaar dat de gemeente Dronten het steeds lastiger krijgt om een structureel sluitende begroting te houden. Een van de oorzaken hiervan is de aangekondigde herziening van de maatstaven van het gemeentefonds. Voor het college was dit reden om in het najaar van 2019 te starten met een herijking van de begroting. Dit project zal de komende jaren door blijven lopen, waarbij de verbinding met de gemeenteraad en de samenleving zal worden gezocht.

Bij het vaststellen van deze jaarstukken zit Nederland midden in de Coronacrisis. Welke economische, sociale en maatschappelijke effecten deze crisis heeft op de gemeente Dronten is nog niet eenduidig te zeggen. Wel wordt de noodzaak voor de herijking door deze crisis versterkt.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid en de bereikte doelen. We zijn blij met de resultaten en spreken dank uit naar allen die er aan hebben bijgedragen om deze resultaten te halen.

College van B&W
12 mei 2020

ga terug