Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Het programma omvat het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening.
In dit programma is een aantal verplichte onderdelen opgenomen:

  1. Algemene dekkingsmiddelen: zoals algemene belastingen en de Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  2. Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma’s zijn alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces;
  3. Onvoorzien;
  4. Vennootschapsbelasting.

Wat hebben we bereikt in 2019?

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 66.390

41,4 %

Baten

€ 127.058

79,2 %

ga terug