Jaarstukken 2019

Bijlagen

Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

ACM

Autoriteit Consument & Markt

AD

Algemene Dienst

AED

Automatische Externe Defibrillator

AJ's

Arbeidsjaren

Amvb

Algemene maatregel van bestuur

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

APPA

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

AR

Algemene reserve

AU

Algemene uitkering

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AZC

asielzoekerscentrum

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BDU

Brede Doeluitkering

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Basisonderwijs

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

Besloten Vennootschap

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CBS

Christelijke Basisschool

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CGR

Coöperatie Gastvrije Randmeren

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

COSO-ERM

Committee of Sponsoring Organizations - Enterprise Risk Management

CRM

Customer Relationship Management

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DMS

Document Management Systeem

DoK

Dronten op Koers

DSO

Digitale Stelsel Omgevingswet

DU

Decentralisatie-uitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EED

Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn

EMU

Europese Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

EPA

Ernstig psychiatrische aandoeningen

ESB

Enterprice Service Bus

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESI

Event Safety Institute

EZK

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

fte

fulltime-equivalent

GBLT

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

GBS

Gereformeerde Basisschool

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GGD

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan

GVVP

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

HFA

Het Flevolands Archief

HH(T)

Huishoudelijke Hulp (Toelage)

HPV

Humaan papillomavirus

HRM

Human Resource Management

HT

Horizontaal Toezicht

HVC

Huisvuilcentrale Alkmaar

IAM

Identity Access Management

IBP

Inter Bestuurlijk Programma

IBT

Inter Bestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IM

Informatiemanagement

IMF

Informatiemanagement & Facilitair

i-NUP

Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid

IOAW

Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISK

Internationale Schakelklas

ISMS

Information Security Management System

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IVA

Immateriële vaste activa

IVB

Integraal Veiligheidsbeleid

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

KBS

Katholieke Basisschool

KC

Kindcentrum

KCC

Klant Contact Centrum

KPI

Kritische Prestatie Indicatoren

KPS

Kostprijssystematiek

KVO(-W)

Keurmerk Veilig Ondernemen (winkelgebied)

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

LTA

Landelijk Transitiearrangement

LV

Landelijke Voorziening

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MDF

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

MFC

Multi functioneel centrum

MFG

Multi functioneel gebouw

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MVA

Materiële Vaste Activa

NAR

Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

NGdW

NedGeodataWarehouse

NTO

Nog te ontvangen

NV

Naamloze Vennootschap

NVVR

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

OAB

Onderwijsachterstandenbudget

OBD

Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten

OBS

Openbare Basisschool

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OFGV

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

OFW

Oost Flevoland Woondiensten

OLO

Omgevingsloket

OM

Openbaar Ministerie

OMFL

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

ONT

Ondersteuningsbehoefte op Nederlandse Taal

OV

Openbare verlichting en/of openbaar vervoer

OVDD

Ondernemersvereniging De Driehoek

OZB

OnroerendeZaakBelasting

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

P&C

Planning & Control

PMD

Plastic, metaal en drinkverpakkingen

PGB

Persoonsgebonden budget

PO

Primair Onderwijs

POC

Percentage of Completion

P-wet

Participatiewet

RES

Regionale Energie Strategie

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RK

Rooms katholiek

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters

ROC

Regionaal opleidingencentrum

Ruddo

Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

SBO

Speciaal Basis Onderwijs

SD

Sociaal domein

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SEA

Sociaal Economische Agenda

SiSa

Single Information Single Audit

SOZA

Sociale Zaken

SPUK

Regeling specifieke uitkerking stimulering sport

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

SWV

Samenwerkingsverband

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VHV

Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

VM

Veiligheidsmonitor

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRF

Veiligheidsregio Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

VSO

Vaststellingsovereenkomst

VSV

Voortijdig schoolverlaters

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wet Fido

Wet financiering decentrale overheden

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WLZ

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO

Wet Markt en Overheid

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WOZ

Waardering onroerende zaken

WSNS

Weer Samen Naar School

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WVG

Wet Voorziening Gehandicapten

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

WvGGZ

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

ZIN

Zorg in Natura

ZJO

Zorg Jeugd en Onderwijs

ZLF

Zelfstandigenloket Flevoland

ZW

Ziektewet

ga terug