Jaarstukken 2019

Algemeen

Onze aanpak

Onze aanpak

De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar.

Deze jaarstukken 2019 zijn opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De jaarstukken bestaan uit de volgende delen:

 1. Aanbieding;
 2. Jaarverslag, bestaande uit:
 • Programmaverantwoording;
 • Paragrafen;
 1. Jaarrekening, bestaande uit:
 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • Balans per 31 december 2019;
 • Toelichting op de balans;
 • Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 • WNT-verantwoording 2019;
 • Single Information Single Audit (SiSa).

Aanbieding

In de aanbiedingsbrief gaan wij in op de gerealiseerde hoogtepunten van de politieke agenda 2019. Daarnaast wordt de financiële beschouwing gegeven op hoofdlijnen van de oorzaken die hebben geleid tot het jaarrekeningresultaat van 2019.

Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt per programma aangegeven wat het programma inhoudt, wat u (de raad) en wij (college) wilden bereiken, welke acties zijn ondernomen en wat het financieel resultaat is per programma met de daarbij behorende analyse.
Per taakveld verklaren worden de belangrijkste afwijkingen van € 50.000 en hoger tussen Begroting na wijziging 2019 en de werkelijkheid 2019 toegelicht.

Paragrafen

In de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten, alsmede lokale heffingen. We hanteren de minimaal vereiste 7 paragrafen met daarbij nog de paragrafen subsidies en informatisering. Aanvullend hebben wij in het kader van de pilot een paragraaf 'Sociale monitor' ingericht. In deze paragraaf zijn de beleidsindicatoren van de vijf themavelden van het Sociaal domein uitgewerkt.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

 • een positief saldo (overschot) is plus;
 • een negatief saldo (tekort) is een min;
 • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
 • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

ga terug